Зоя Паунова, изпълнителен директор на „АстраЗенека България“

Смея да твърдя, че образованието в България е на добро ниво - поне в определени специалности. Моето наблюдение е пряко върху медицината и фармацията, но не бива да пропускаме и много други сфери като обучението в областта на природните и технологичните науки.

Доказателство за това е нестихващото търсене на български специалисти в чужбина. Вижте какво се случва в медицината. Все повече млади лекари заминават на Запад и макар да нямат натрупан опит, успяват да се реализират изключително добре. И това се дължи на качественото образование, което са получили в университетите у нас.

Друг пример за стимулиращо развитие и конкурентно  образование в България са програмистите – IT специалистите като цяло. В тази област се наблюдават все повече start up компании у нас. Освен това тук се разкриват все повече офиси на световни многонационални компании в тази сфера.

Това, което прави впечатление в образованието тук,

е слабо застъпената или дори липсата на практика в голяма част от специалностите.  Практическите умения са най-ценното, което трябва да се развива по време на следването. Реалният досег и практика в бизнес среда биха били основополагащ елемент за развитието на потенциала на младите хора. Тук е мястото да отбележим, че и ролята на бизнеса е много важна. От 2009 г. в „АстраЗенека“ разгръщаме лятна стажантска програма, по време на която се предоставя възможност на студенти от специалността „Фармация“ да придобият реална представа от различни сфери на бизнеса - маркетинг, продажби др.

Бизнесът очаква способни и амбициозни млади хора, които бързо да навлязат в работния процес.

Завършилите образованието си млади хора искат да започнат работа в доказана компания и да израстват в йерархията. Ако можем да говорим за разминаване между очакванията и интересите на бизнеса и на студентите, то е по-скоро в разбирането за бързината на реализиране на процесите. Компаниите очакват новите служители да развиват умения, да постигат добри резултати, да засвидетелстват лоялност, за да достигат във времето по-високи позиции и по-добро възнаграждение. Очакването на младите хора е това израстване и достигане на по-високи нива в йерархията да се постига бързо.

В „АстраЗенека“ имаме утвърдени процеси на кариерно развитие и поставяне на индивидуални планове за постигането му, в чийто процес както служителят, така и ръководителят му са преки участници, така че да бъдат постигнати консенсус и яснота по отношение на очакванията на всяка една от двете страни.

Образованието следва да се развива в съответствие с динамиката и условията на съвременния свят,

с развитието на технологиите и новите пазари. Учебната база да бъде осъвременена и да се заложи активно на практиката в учебния процес. Представителите на бизнеса следва също да имат активно участие и да допринасят за изграждането на младите  кадри съобразно нуждите на бизнес средата. Като добър пример в това отношение бих посочила дейността на фондация „Заедно в час“, която е основана на методология за изграждане на лидерски умения у младите учители по модел, който е реално изграден за нуждите на бизнеса.

Бизнесът е готов да участва в образователния процес

не само под формата на съветник на институциите, но и като активен партньор в подготовката на кадри. Бизнесът би могъл да инвестира средства в развитието на специалисти, тъй като тази инвестиция ще се възвърне многократно в бъдеще, когато младите хора започнат професионалното си развитие. Инвестицията в образованието е инвестиция в бъдещето.

В „АстраЗенека“ следваме философията за учене през целия живот, насърчаваме трансфера на знания и ноу-хау в компанията, като се фокусираме върху дългосрочното мотивиране и развитие на служителите, основавайки се на техния опит в позицията, цялостното представяне и сертифициране по качествени показатели. Ние използваме индивидуален план за развитие и различни тренинги, които развиват потенциала и мотивацията на нашите служители.

Първата и най-важна крачка е да се направи анализ на бизнес средата и икономиката като цяло в страната

и да се изготви дългосрочна програма за синхронизиране на образованието с нуждите на пазара. Тя ще покаже реално кои са сферите, които бележат ръст на развитие сега, в кой бранш се очаква бум на инвестиции, от какви специалисти има и ще има нужда страната ни в бъдеще, както и на какви практически умения разчита и ще разчита бизнесът от своите кадри.   Анализът  ще отвори поле за разговори как ВУЗ-овете могат да отговорят на очакванията на бизнеса, какво трябва да се промени в учебните програми и на какви практически умения да се набляга, за да се адресират потребностите и очакванията на бизнеса.

Целият този процес трябва да бъде съобразен с динамиката на развитие на различните сфери на икономиката и очакванията за промените в тях в краткосрочен и дългосрочен план.

Сподели във Facebook