Промени в Кодекса на труда, които влязоха в сила от началото на 2017г. с  С въведоха изисквания на европейски директиви, които уреждат случаите на командироване и изпращане на работници от една в друга държава-членка на ЕС, в страни от Европейското икономическо пространство или в Швейцария.Те имат за цел да се гарантира по-добра защита на българските работници, командировани в Европейския съюз.

Промените задължават работодателите

да осигурят на командированите служители най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени в приемащата държава за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа. Това касае:

  • максималната продължителност на работата;
  •  минималната продължителност на почивката; 
  • минималният брой платени почивни дни; 
  • минималните ставки на заплащане, включително за извънреден труд.


От 2017 влязоха в сила и разпоредби, които дават възможност на командировани в България работници да заведат съдебен иск срещу своя работодател в случай, че са претърпели вреди поради неспазване на минималните условията на работа, които предвижда Кодекса на труда. Работодателите, третиращи неправомерно тези служители попадат под законово преследване. Исковете могат да бъдат предявявани и след прекратяване на трудовото правоотношение.

Сподели във Facebook