Да останеш без работа е нещо, което в съвременния свят се случва непрекъснато. Фалират предприятия, закриват се длъжности, съкращават се бюджети. Много хора обаче не са запознати с правата си и не знаят, че в много от случаите имат право на обезщетение за безработица. Условията и редът за отпускане на тези обезщетения са регламентирани в Раздел III и Раздел IV от глава четвърта „Обезщетения“ на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ).

Кой има право на обезщетение за безработица:

Според нормативните разпоредби това са лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

  • са се регистрирали като безработни в Агенцията по заетостта в указания от закона срок;
  • не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
  • не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по КСО, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда, или законодателството на друга държава.

Ако лицето, останало без работа отговаря на горепосочените условия, без изключение,  трябва личнно да подаде заявление по образец, приложение 1 към чл. 1, ал. 1 от НОИПОБ,  в избрано от него териториално поделение на НОИ, а от 01.07.2017 г. - може да го подаде и по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя.

Към заявлението трябва да бъдат приложени следните документи:

  • акт за прекратяване на трудовото правоотношение - за справка;
  • документи, които удостоверяват осигурителен стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна;

 

Сподели във Facebook