Икономика

13 Октомври 2016

1709

Животът днес

 „По‐добра наука за по‐добра България 2025 г.“ - документ, в чийто фокус е привличането на младите учени, модернизацията на научната и подпомагане на икономическото развитие бе приет от Министерски съвет като част от целите на Стратегията за развитие на научните изследвания. Документът беше подложен на едномесечно обществено обсъждане, като в периода юли - септември 2017г. бяха проведени 10 регионални срещи за представяне на Стратегията пред държавни, общински, научни  и бизнес организации. Целта й е да стимулира консолидирането на научноизследователските структури и научния потенциал чрез чрез обединяване на финансови ресурси, инфраструктура. Да бъдат изградени и да се утвърдят силни научноизследователски звена, конкурентоспособни на европейско и световно равнище, които да извършват качествени научни изследвания .

Предвиждат се мерки за развитие и повишаване на ефективността на научните изследвания и иновациите, както и изграждането на ефективни партньорства между научните организации, университетите и бизнеса като целта е получаване на добавена стойност за икономиката. Една от основните задачи на ЕС е участието на частния сектор в научно изследователската-дейност, като се предвижда  бизнесът да се включи не единствено под формата на преки инвестиции, а като стабилен партньор на образованието и като бенефициент на научни знания и продукти . В Стратегията се съдържат и инструментите за изпълнението на Пътната карта на Европейското научноизследователско пространство (European Research Area Roadmap 2015‐2020).

Стратегията предвижда мерки за развитие и повишаване на ефективността на научните изследвания и иновациите

Заложено е тя да задейства по-бързото усвояване на средствата по оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Иновации и конкурентоспособност“, тъй като е е в пряка връзка с Интегрираната стратегия за интелигентна специализация. 

 

Сподели във Facebook