Министерството на образованието оповести нови правила за прием в гимназиите. Причината за промените е в това, че за първи път децата завършват основно образование след седми клас. Това е заложено в новия Закон за предучилищното и училищното образование, който бе приет в края на 2015 година и влезе в сила през август миналата година. Съгласно него основното училище се завършва в седми клас, а гимназията се дели на два етапа – до 10. и до 12. клас.

За първи път приемът в училище след седми клас ще се извършва с точки, а не с оценки по шестобалната система. Училищата могат да изберат различни учебни предмети при образуването на бала за прием след седми клас за всяка отделна паралелка. Разлика може да има дори между две паралелки с един и същи профил в едно и също училище. Става дума само за избора на двата предмета от свидетелството за завършено основно образование, които участват в балообразуването.

Така например в дадена гимназия една от паралелките с профил „чужди езици“ може да класира кандидатите с оценките по български език и литература и по чужд език, а друга – с тези по български език и литература и по история.

Оценките от свидетелството за основно образование се преобразуват в точки по определена скала.

При нея отличен (6) се приравнява на 50 точки, много добър (5) - на 39 точки, добър (4) - на 26 точки, а среден (3) е равен на 15 точки. Един кандидат-гимназист може да участва в класирането с максимум 500 точки.

Останалата част от бала се образува от точките, получени на националното външно оценяване. Те могат да се използват по три начина. Според първия може да се удвоят резултатите от изпитите по български език и литература и по математика. При втория се удвоява или резултатът по български, или този по математика, а резултатът от другия предмет се включва само веднъж. Към получения бал се добавя и резултатът от олимпиада или състезание, включено в календара на МОН. Третият вариант е единият от резултатите от националното външно оценяване да бъде утроен, а другият да се използва само веднъж.

Когато един ученик не се е явил на някой от изпитите от националното външно оценяване,

в класирането този предмет участва с нула точки.

Балът по профил „Чужди езици“ например може да бъде формиран чрез удвояване на двата резултата от външното оценяване плюс точките по два предмета от свидетелството за основно образование. Може обаче балът да се образува чрез утрояване на единия резултат от изпита плюс резултата от втория изпит и точките за два предмета от свидетелството за основно образование.

Държавният план-прием се утвърждава по области до 30 март. Тогава на интернет страниците на регионалните управления на образованието се публикува утвърденият план-прием

за всички училища в съответната област. Той се обявява и на интернет страницата на съответното училище. До 10 април пък школата трябва да обявят на своите интернет страници как ще образуват бала за съответните паралелки. До 30 април е срокът, в който в балообразуването могат да се нанасят поправки – например ако конкретен работодател е поискал дуално обучение и настоява приемът по него да се извършва с оценките от конкретни предмети.

Учениците могат да кандидатстват за профилирано обучение по чужди езици, хуманитарни науки,

обществени науки, икономическо развитие, софтуерни и хардуерни науки, предприемачески, математически, природни науки, изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт.

Кандидатстването за първи път става по два начина – онлайн или на хартия. Децата могат да подават и повече от едно заявление за кандидатстване, като за валидно ще се брои последното. Ако има молби, подадени по електронен път, и такива на хартиен носител, за валидна се смята тази, която е на хартия. Учениците изписват в заявленията си не само училищата, но и конкретните паралелки, за които кандидатстват.

Всяка профилирана паралелка и всяка отделна специалност от дадена професия се брои за отделно желание.

Няма ограничение в броя на желанията, които тийнейджърите могат да изпишат. Дори е желателно те да са повече, за да е сигурно, че децата ще бъдат класирани. От регионалните управления по образованието обаче съветват да не се прекалява със списъка, тъй като в минали години деца са изписвали и по сто желания, а са влизали максимум по 20-о. Нормалното е изписаните желания в заявлението да бъдат около 30.

Важно е учениците да помнят, че се кандидатства със служебните бележки, в които са изписани резултатите им.

След първото класиране те имат два варианта за избор.

Първият е да се запишат в училището, в което са класирани. Вторият е само да потвърдят в училището, че са информирани за класирането си, и да участват във второто класиране, без да преподреждат желанията си. Ако и на второ класиране обаче не са доволни от мястото, където са приети, имат вариант да участват в трето класиране. То обаче крие рискове, тъй като при него децата се борят само за незаетите към момента места. Това означава, че може и да не бъдат приети. При това кандидатстване учениците пренареждат желанията си, като се съобразят с оповестените свободни места от регионалното управление на образованието.

В предишни години се е случвало ученици с нисък бал неочаквано да бъдат приети във водещи гимназии и обратното –

деца с висок бал да не успеят да влязат. Затова и експертите в регионалните управления на образованието наричат това класиране „лотарийно” или „късметлийско”.

Важно е децата да знаят, че дори да не са участвали в националното външно оценяване, пак трябва да подадат заявления за кандидатстване. В такъв случай предметът, по който не са се явили на изпит, се оценява с нула точки. Това означава, че ще бъдат приети в не толкова престижно училище, но при всички положения трябва да кандидатстват.

Учениците, които са били приети в училища по спорт или изкуства в предишни години, също се явяват на изпита. Пред тях обаче има два варианта. Ако не искат да сменят училището, не подават заявления за кандидатстване и просто си остават в него. Ако обаче искат да сменят школото, подават заявления като всички останали свои връстници.

Важна информация:

Изпитът по български език и литература е на 19 май 2017 г., а по математика – на 22 май 2017 г.

Датите за провеждане на изпитите за проверка на способностите са: по изобразително изкуство - 02.06.2017 г., по музика – 05.06.2017 г., и по физическо възпитание и спорт – 31.05-01.06.2017 г.

Документи за прием се подават между 16 и 22 юни 2017 г.

Сподели във Facebook