Децата на шест години вече не само ще трябва да знаят какви са правата им, но и в кои ситуации възрастните ги нарушават. Това е част от нов стандарт за гражданското, здравно и екологично образование, приет от МОН. Малчуганите трябва да разпознават и местните органи на властта, реда и сигурността – сиреч кмета и полицията.

Новият стандарт цели да запълни едно пространство в образованието на децата, което доскоро зееше празно. Въпреки това изискванията са разписани така, че децата на някои възрасти трябва да усвояват по-сложни неща, отколкото техните годинки позволяват.

Едно дете на пет-шест години трябва да може да описва различните роли в семейството,

както и правата и отговорностите, свързани с тях. От него обаче ще се изисква да може и да описва отношение и поведение на възрастните, които нарушават неговите права. Трябва да бъде в състояние също да прави самооценка на поведението си и да разбира последиците от нарушаването на правилата. Любопитно е също, че от малчугана се изисква да прави разлика между това, че е „гражданин на Република България“ и „жител на град еди-кой си“. Впрочем вече ще е необходимо първолакът да разграничава себе си като гражданин на България и гражданин на Европейския съюз. Шестгодишният трябва да бъде в състояние също да определя националната си идентичност, както и да е в състояние да проявява солидарност при различни групови занимания и игри. Той трябва и да е в състояние да обяснява своите постъпки, като ги свързва с правила и ценности.

Първолаците вече ще трябва да познават и основните права на човека, както и организациите,

които работят в тяхна подкрепа. От тях вече ще се иска и да „разбират принципите на равнопоставеност между половете“. Друго изискване към малчуганите между седем и десет години е да могат да разбират „на базисно ниво“ нуждата от държавни институции и да дават примери за тяхната роля в развитието на децата.

От учениците в прогимназията вече се иска да имат познания за изборите. Нещо повече – те трябва да имат знания за избирателното право в България. Трябва и да са в състояние да дефинират основните права на детето и да дават примери за документи и организации, които опазват тези права. Трябва да са в състояние също да правят нещо, което малцина от родителите им умеят – да оценяват ролята на медиите и глобалната мрежа в обществения живот.

От един седмокласник вече се очаква да познава принципите на разделението на властите

и на върховенството на закона и да може да дава примери за тяхното спазване или нарушаване. Той трябва да бъде също в състояние да оцени значението на равенството, сигурността и толерантността в обществения живот в страната, както и да разбира смисъла на социалната справедливост. Едно дете на 13 години трябва да може и да изброи негативните последици от демографския срив, както и да осъзнава необходимостта от опазване на околната среда. Един ученик на 15 години пък трябва да може да прави избори, както и да търси и оценява качествата на професиите на базата на известната за тях информация.

Стандартът, публикуван в „Държавен вестник“,

поставя и специални изисквания пред здравното образование на децата.

Сред изискванията там са 6-годишните да могат да имат представа за своя пол. Като се има предвид как се развиват отношенията към различните полове в ЕС напоследък, това може да се окаже и непосилна задача. Иска се също децата да имат „положително отношение към тялото си“, както и да имат представа за елементарните разлики между половете.

От първолака обаче вече се искат далеч по-сложни неща – той трябва да може да обясни как точно стават зачеването и раждането, и да е наясно, че бебетата не ги носи щъркелът. Освен това има изискване детето на седем години да може да се грижи за „хигиената на своята полова система“. От децата на тази възраст вече се очаква да разпознават и педофилите – тоест

да различават и избягват поведение, свързано със сексуално насилие.

От учениците, които вече са в прогимназията, се очаква да описват анатомията и физиологията на мъжа и жената, както и детайлите, свързани с репродукцията. Децата на тези години трябва и да са в състояние да опишат промените, които настъпват в човешкото тяло в тийнейджърска възраст, въпреки че не е ясно как ще направят това пред целия клас. Освен това трябва да са и наясно с болестите, предавани по  полов път, както и с тяхното лечение. В стандарта е записано, че децата трябва да могат и да ги описват, както и да говорят за СПИН.

В девети клас е времето, когато за първи път започва да се говори за контрацепция.

Тук обаче смущаващото е, че децата трябва да могат и да покажат на учителя уменията си за предпазване от нежелана бременност.  Освен това трябва да умеят и да демонстрират способността си да бъдат бъдещи родители. Хитът в изискванията е, че децата „трябва да изразяват своята сексуалност, съобразявайки се със суверенитета на другия“. Това обаче е и възрастта, в която децата се учат да бъдат толерантни към хора с различни сексуални наклонности и ценности.

Друга съществена част, свързана със здравното образование, е отношението към наркотиците. В стандарта е посочено, че

децата още на 6 години трябва да знаят кои вещества са забранени за деца.

Малчуганите от първи до четвърти клас вече трябва да са в състояние да описват различните психоактивни вещества, включително алкохола, и влиянието им върху човешкото здраве. Един четвъртокласник вече трябва да бъде в състояние да изнесе на татко си и цяла лекция за отражението на пасивното пушене върху детското здраве.

Учениците от пети до седми клас вече трябва да могат да обяснят въздействието на различните вещества - цигари, алкохол, наркотици и лекарства, върху човешкия организъм. На тези години от тях се изисква да познават и спецификите, по които възниква зависимостта, както и да разиграват специални ролеви игри, в които отказват алкохол и наркотици. По този начин те демонстрират устойчивост на подобни предложения.

Учениците от осми до десети клас вече трябва да могат да опишат въздействието на психоактивните вещества върху репродуктивното здраве и бременността. Те трябва и да умеят да покажат способности за намиране на алтернативи на тези вещества, като се включат в други социални групи.

Сподели във Facebook