В традициите на нашето общество грижата за децата в семейството обикновено се поема от майката. Но това не означава, че бащите нямат възможността и съответно правата да използват предвидените в закона обезщетения, когато се сдобият с наследник.

Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение, когато му се роди дете, за срок до 15 календарни дни, ако има 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за този риск. В този случай той ще получава парично обезщетение с определен размер.

Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното

брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане.

За да може да се ползва този отпуск от бащата, следва да се подготвят и подадат определени документи. Бащата трябва да подаде пред своя работодател заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете. Към заявлението се прилагат копие от акт за сключен граждански брак или декларация от бащата и майката, че бащата е припознал детето и те живеят в едно домакинство, както и документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето.

Бащата следва да подаде и декларация за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения

за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове, или иначе казано, да подаде удостоверение от банката за банкова сметка на негово име, по която да му се преведе обезщетението.

Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението, но ако бащата по някаква причина няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.

За да може да се използва пълноценно този отпуск от бащата, за работодателя също възникват задължения. Ако отпускът бъде разрешен, то той задължително следва да издаде заповед за неговото ползване, както и да представи пред Националния осигурителен институт Приложение № 10, представляващо уведомление за разрешения отпуск, съдържащо основанието, на което се ползва, и разрешеното време.

Ако по време на ползване на отпуска възникнат промени в някои обстоятелства, бащата е длъжен незабавно да уведоми предприятието.

Съществено значение има обстоятелството, ако:

  • по време на ползването на отпуската бракът бъде прекратен с влязло в сила съдебно решение;
  • бащата престане да живее в едно домакинство с майката на детето;
  • детето бъде дадено за осиновяване;
  • детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
  • детето бъде настанено по реда на Закона за закрила на детето;
  • детето почине.

При наличие на тези обстоятелства отпускът се прекратява.

Бащата може да прекрати ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работи, и по свое желание.

В случай че бащата работи по трудов договор с клауза за изпитване и излезе в отпуска при раждане на дете, да се има предвид, че в срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът. Тоест изпитателният срок спира да тече за времето на отпуската и изпитването ще продължи и приключи едва след като бащата се върне на работа и реално отработи остатъка от договорения срок за изпитване.

Ако бащата е самоосигуряващо се лице, той също има право на отпуск при раждане на дете, ако:

1. е наличен 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за общо заболяване и майчинство;

2. към датата, от която иска да бъде изплащано обезщетението, е осигурен за общо заболяване и майчинство;

3. през периода на обезщетението не упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се лице.

В този случай в НОИ се подава Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2.

Право на това обезщетение има и баща, който няма сключен граждански брак с майката, ако бъде представена декларация от бащата и майката, че мъжът е припознал детето и те живеят в едно домакинство, и ако бащата не е лишен от родителски права или родителските му права не са ограничени.

Докато ползва отпуска от 15 календарни дни след изписване на детето от родилния дом,

работникът или служителят попада в обхвата на закрилата при уволнение на чл. 333 от КТ. Закрилата се прилага при уволнение на следните основания: закриване на част от предприятието; съкращаване на щата; намаляване обема на работата; липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата; промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях; при дисциплинарно уволнение. Законовата закрила се изразява в това, че работодателят може да уволни на някое от посочените основания работник или служител, който е започнал ползването на разрешения му отпуск, само с предварително разрешение на Инспекцията по труда.

Трябва да се има предвид, че в случаите, когато работникът или служителят работи по някой от видовете срочен трудов договор и ползва отпуска при раждане на дете, ако срокът, за който е сключен договорът, изтече по време на тази отпуска, закрила при уволнение няма и договорът се прекратява. Това може да стане с изтичане на уговорения срок, със завръщането на титуляря на длъжността – при договорите за заместване, с постъпване на работа на работника или служителя, който е спечелил конкурса, когато договорът е сключен за времето, докато длъжността бъде заета въз основа на конкурс,  и др.

Сподели във Facebook