Този вид договор ще може да се сключва по основна икономическа дейност „Растениевъдство” само за прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци и розов цвят, за дейности, които не изискват специална квалификация.

Естеството и предназначението на този договор не позволява с него да се наемат работници за машинно прибиране на реколта, включително и за реколта от зърнени култури, царевица или друга земеделска продукция, различна от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Договорът не е приложим за наемане на работници за събиране на билки, за обработка на цветя или за дейности в животновъдството, както и за други икономически дейности като строителство, хотелиерство или ресторантьорство и др.

За първи път в историята на българското трудово законодателство се въведе нов вид трудов договор – еднодневен трудов договор

С новата промяна законодателят дава възможност на всеки регистриран земеделски стопанин да сключва еднодневен трудов договор с работник.

Всеки работник ще може да полага труд по този вид договори, но не повече от 90 работни дни в календарната година. Специфичното за еднодневните договори е, че работодателите нямат задължение да изпращат уведомления до Националната агенция за приходите, не се предвижда връчване на длъжностна характеристика, както и не е необходимо издаване на заповед за тяхното прекратяване.

Създадената нова форма за упражняване на труд наложи промени и в други закони. Така например в Кодекса за социално осигуряване се създаде нова категория осигурени лица, а именно работещи на еднодневни договори. Работниците ще бъдат осигурявани за фондове „Пенсии“ и „Трудова злополука и професионална болест“ и ще им бъде внасяна здравна осигуровка.

 

Осигуряването за пенсия за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, и за трудова злополука и професионална болест ще дава право на осигурителен стаж при пенсиониране и на парично обезщетение при настъпване на трудова злополука и професионална болест до 90 дни след изтичане на еднодневния договор.

Характерно за работещите по новите трудови договори е, че

те няма да бъдат лишавани от паричните обезщетения за безработица, ако получават такива.

Също така те ще могат да запазят и правото си на енергийно подпомагане. Хората на социално подпомагане, които ще работят по еднодневни трудови договори, ще бъдат освободени от задължението да полагат 14 дни общественополезен труд.

Времето, отработено по този договор, не се зачита за трудов стаж.

Министърът на труда и социалната политика е издал наредба, която определя условията и реда за издаване, регистриране и отчитане на еднодневните трудови договори.

Формата за сключване на еднодневните трудови договори трябва да съдържа данни за страните, месторабота, длъжност, трудовото възнаграждение, дата на изпълнение, начало и край на 8-часовия работен ден.

Възнаграждението ще се изплаща лично на работника срещу разписка, която също има утвърдена от наредбата форма.

Създаденият образец на еднодневен трудов договор и съответната разписка, за да е валидно сключен, следва освен да съответства по форма и съдържание на утвърдения с наредбата образец, и да е регистриран от съответната дирекция на Инспекцията по труда. Работодателите могат да изтеглят образеца на трудов договор от електронния сайт на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” и да го разпечатат във формат А4. Освен това работодателите могат да получат и готови образци на еднодневните трудови договори в съответната дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение на имота, за обработката на който ще се наемат работници. Образците на еднодневните договори задължително трябва да се регистрират от съответната дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение на имота, за да могат да бъдат използвани.

Получаването на т.нар. кочан с еднодневни трудови договори ще се извършва срещу представен документ

за авансово заплатени осигурителни вноски към Националната агенция за приходите. Главната инспекция по труда ще издава съответния брой разпечатани екземпляри на еднодневни трудови договори. Длъжностно лице ще поставя подпис и печат на екземплярите и ще ги вписва в специално създаден за това регистър.

Трудовите договори ще могат да се получават лично от работодателя или от упълномощено от него лице, което да докаже при регистрация на образците качеството си на правоимащ да получи и регистрира такива трудови договори.

Необходими документи за получаване/регистриране на образци на еднодневни трудови договори:

1.      Регистрационна карта на земеделския производител, издадена и заверена от съответната областната дирекция "Земеделие". Областната дирекция "Земеделие" заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за срок до 28 февруари на следващата стопанска година.

2.      Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, в която има отметка за поне една от възможните за ръчно бране култури: маслодайна роза и лавандула или на поне един от следните продукти: домати - полски, градински, оранжерийни; краставици: полски, градински, оранжерийни, фасул, грах, картофи; пипер - полски, градински, оранжерийни; зелен фасул, други зеленчуци; тикви, дини, пъпеши, череши, вишни, кайсии, зарзали, праскови, сливи, ябълки, круши, арония, ягоди, малини, други ягодоплодни; орехи, бадеми, лешници, кестени, лозя - десертни, винени; култивирани гъби.

3.      Вносни бележки/платежни документи за авансово внесени суми по Кодекса за социалното осигуряване и Закона за здравното осигуряване за един или повече образци.

Осигурителните вноски се внасят в компетентната Териториална дирекция на НАП в размер, не по-малък от посочения за един договор, авансово, като заплащането е условие за заверяването на образците и законното сключване на такъв договор.

Когато образци на трудови договори се получават/заверяват чрез пълномощник, той освен документите, посочени в т. 1-3, следва да представи пълномощно в оригинал, от което е видно, че е упълномощен от работодателя – регистриран земеделски стопанин, да получи, съответно завери, образци на трудови договори.

Работодателите – регистрирани земеделски стопани, могат да използват регистрираните образци на трудови договори до края на календарната година, за която са регистрирани от съответната дирекция „Инспекция по труда“.

Неизползваните образци на трудови договори ще се връщат лично от работодателя или чрез упълномощено от него лице

до края на календарната година в дирекцията „Инспекция по труда“, в която са получени в оригинал по два екземпляра за договор, всеки от които носи Уникален идентификационен номер и печат на съответната дирекция „Инспекция по труда“. При връщането на образците приемащото ги длъжностно лице ще съставя Протокол, един екземпляр от който ще се връчва на подателя.

Не се допуска връщане на образци с по 1 (един) екземпляр, както и в друга дирекция „Инспекция по труда“, в централната администрация или по пощата.

При връщане по ненадлежен ред на образци на трудови договори на подателя не се издава Протокол.

Сподели във Facebook