Право

25 Септември 2017

10743

Владислава Галева

Преди началото на учебната година много родители се интересуват какъв е редът децата им да бъдат освободени от предмета „Физическо възпитание и спорт“ по здравословни причини. Това може да стане легално, като се спази определен ред.

Владислава Галева, юрист

Важно е да се отбележи, че родители, които освобождават децата си, без да има реални здравословни основания, не им правят добра услуга. На първо място физическите занимания са сериозен фактор за развитието на децата и освен това се дава лош пример на бъдещите пълноправни граждани как да заобикалят правилата.

Когато ученик има установени здравословни причини, поради които за определен период от време или постоянно не е в състояние да участва в часовете по предмета „Физическо възпитание и спорт“, това трябва да бъде документирано от лекар или лекарска комисия. Някои ученици, а и родители смятат, че могат самоволно да решат отсъствие на детето от спортните занятия при здравословен проблем, но това може да доведе до сериозни административни и дисциплинарни последици, включително невъзможност да се завърши съответен етап от училищното образование.

Действащите в момента нормативни актове в системата на средното образование не регламентират изрично реда,

по който следва да се организира и осъществява освобождаването от физическо възпитание и спорт на учениците и участието и отговорностите на директора на училището в тази процедура. В Наредба № 3 от 15 април 2003 г. за системата на оценяване е определено оформянето на срочни, годишни и окончателни оценки на учениците, освободени от учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“.

Имайки предвид, че причината за освобождаване от този учебен предмет е здравословен проблем, то процедурата следва да се съобрази и основава на действащите в момента нормативни актове в областта на здравеопазването и медицинската експертиза. Учениците имат право да бъдат освободени от учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“, за да се предпазят от медицински състояния и/или усложнения, за които е противопоказно упражняването на такъв тип физическа активност. Видът на заболяването и заключението за освобождаване се определят с различни документи в зависимост от здравословното състояние и необходимостта от предпазване от натоварване.

Възможните медицински документи за освобождаване са:

1. С медицинско удостоверение, издадено от личния или лекуващия лекар, със срок за „допускане“ или „недопускане“ да се упражнява спортна дейност, се извършва краткосрочно освобождаване. Извършеният преглед се вписва в медицинската документация, издавана от лечебното заведение. При наличие на медицински документ за краткосрочно недопускане за упражняване на спортна дейност присъствието на ученика следва да се контролира от учителя по физическо възпитание и спорт. Т.е. ученикът не е свободен да напуска училището по време на тези часове, но не участва в конкретните занимания.

2. С Протокол от лекарска консултативна комисия (ЛКК) по профила на заболяването (специализирана ЛКК) се освобождава ученик с необходимост от по-продължително или пълно освобождаване за цялата учебна година.

3. С Решение на Трудовоекспертна лекарска комисия (ТЕЛК) в случаите, когато с това решение е определена степента на намалената възможност за социална адаптация на децата до 16-годишна възраст.

За да бъде освободен ученик от заниманията по физическо възпитание, трябва да представи на директора на училището медицински документ сред посочените по-горе (от т. 1 до т. 3). Не е предвиден изричен ред, по който да става представянето на медицинските документи до директора на училището, но най-добре е това да стане с писмено заявление до него, към което да бъде приложен и съответният медицински документ.

Когато ученикът, който трябва да бъде освободен от физическо възпитание, е на възраст до 14 г.,

заявлението се подава от единия от родителите (настойниците) му в качеството им на законни представители. Учениците на възраст от 14 до 18 г. могат и сами да подадат заявление, но със знанието и съгласието на техните родители (настойници), които удостоверяват това със съгласувателен подпис в самото заявление.

Директорът като орган на управление на училището, който организира цялостната дейност в него, определя със заповед как учениците, освободени по здравословни причини от учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ за учебен срок и/или учебна година, ще уплътняват времето, определено за този час. Директорът писмено уведомява родителите и ученика по този въпрос.

Копие от документа, с който се определя ученикът, освободен от часовете по физическо възпитание, и съответният медицински документ, удостоверяващ това, следва да се връчат и на медицинското лице от здравния кабинет в училището, което да регистрира здравното състояние на ученика в личната му здравнопрофилактична карта. Уведомяват се също преподавателят по физическо възпитание, както и класният ръководител.

В случаите, когато ученици са освободени по здравословни причини от физическо възпитание, в задължителната училищна документация следва да се записва текст „освободен“.

Срочните, годишните и окончателните оценки на учениците, освободени от физическо възпитание, в зависимост от срока на освобождаване се формират при следните условия:

* Не се оформя срочна оценка по този учебен предмет на освободените ученици, ако броят на текущите оценки не отговаря на минималния брой задължителни оценки, т.е. не може по една или две текущи оценки, получени например преди освобождаването, да се оформи срочна оценка;

* На учениците, освободени през двата учебни срока, не се оформя годишна оценка. На учениците, освободени само за единия учебен срок, като годишна оценка се вписва оценката от учебния срок, за който ученикът има оценка;

* Окончателните оценки при завършване на средно образование се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебните предмети, изучавани в гимназиалния етап от задължителната подготовка, задължителноизбираемата подготовка и свободноизбираемата подготовка. Не се формира окончателна оценка по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“, когато не е формирана годишна оценка за нито един от класовете на гимназиалния етап.

Когато не е формирана годишна оценка за един или повече класове на гимназиалния етап, окончателната оценка се определя по следния начин:

1. За окончателна оценка се вписва годишната оценка по учебния предмет – когато предметът е изучаван в един от класовете на етапа.

2. Окончателната оценка се формира с точност до 0,01 като средноаритметична от оформените годишни оценки по учебния предмет.

Отговорността на директора на училището е свързана с осигуряване изпълнението на препоръките на здравните органи по отношение освобождаването на съответния ученик от физическо възпитание и спорт и спазването на тези препоръки от ученика.

Всяко училище би могло да предвиди и вътрешен ред за освобождаване на учениците от физическо възпитание и спорт. По тази причина всяко училище може да създаде различна вътрешна организация за освобождаването на учениците от този учебен предмет, като го регламентира в Правилника за дейността на училището. Същият е вътрешен нормативен акт за всяко училище и с него могат да се регламентират въпроси, свързани с организацията на училището, които не са уредени със закон или друг нормативен акт.

 

Сподели във Facebook