Пред хората, на които предстои да приключат трудовия си стаж поради навършена възраст, често стои въпросът дали са изпълнили условията, които им позволяват да се пенсионират. Ако се окаже, че не достигат месеци или няколко години за придобиване на право на пенсия, бъдещите пенсионери могат да ги закупят.

В Кодекса за социално осигуряване (КСО) са регламентирани възможностите за закупуване на осигурителен стаж. Първата дава право да се закупи времето на обучението за завършено висше и полувисше образование. Гражданите могат да заплатят за осигурителен стаж времето, през което са се обучавали или част от него, като е без значение формата на обучение - редовна, задочна, вечерна и др. Закупуването може да стане по всяко време, но няма опция за разсрочено плащане - парите се дават наведнъж и веднага. Ако по време на следването е налице презаписване, не може да се плати за повече години от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност. Т.е., ако сте учили например за инженер, за което през съответния период са били необходими 5 г., но вие по някаква причина сте взели дипломата след 7 г., можете да купите стаж само за 5 г.

Втората възможност е за придобилите образователна и научна степен „доктор“, които също могат да си закупят като осигурителен стаж времето на докторантура. Трета възможност е, когато лицето е навършило необходимата възраст за пенсиониране, която е 61 г. за жените и 64 г. за мъжете (през 2017 г.), но не е изпълнило условията за необходимия осигурителен стаж. Тогава всеки би могъл да закупи до 5 г. осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по общия ред, за осигурителен стаж и възраст. Закупеният стаж може да се ползва само при пенсиониране, не при други осигурителни социални рискове.

Недостигащ осигурителен стаж за придобиване право на пенсия може да се закупи дори ако кандидат-пенсионерът живее в чужбина, при условие че държавата, в която се намира, има сключен международен договор с България в областта на социалното осигуряване.

Колко струва закупуването на осигурителен стаж

Размерът на вноската е определен в Кодекса за социално осигуряване и се изчислява с процента, определен за фонд „Пенсии” за родените преди 01.01.1960 г. За 2017 г. конкретният процент е 18,8% върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. За 2017 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица е  460,00 лв. Така сумата на осигурителните вноски за 1 месец „закупен” осигурителен стаж през 2017 г. е 86,48 лв. Сумата на „закупен недостигащ стаж” се заплаща наведнъж и се доказва чрез издаване на удостоверение от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) въз основа на документа за внесените осигурителни вноски. За лицата, които живеят в чужбина, удостоверението се издава от Териториалното поделение на НОИ – София-град.

Когато едно лице заяви желание да “закупи” осигурителен стаж по този ред, то следва да подаде заявление до съответното териториално поделение на НОИ, което преценява точно колко време не достига до необходимия за пенсиониране осигурителен стаж, който през 2017 г. е 35 години и 4 месеца за жените и 38 г. и 4 м. за мъжете, след което информира лицето за недостигащия осигурителен стаж, сумата на дължимите осигурителни вноски и реда за внасянето им. Времето, за което са внесени осигурителни вноски за период, по-дълъг от изискващия се за придобиване право на лична пенсия, не се зачита за осигурителен стаж. За това време лицето може да поиска възстановяване на неоснователно внесените суми за осигурителни вноски от съответната териториална дирекция на НОИ.

За придобит осигурителен стаж, за който са заплатени осигурителни вноски като „недостигащ”, правото на пенсия възниква от датата на заявлението. Не е възможно да се закупи право на пенсия при пълна липса на осигурителен стаж.

В случаите, когато са внесени осигурителни вноски за завършено висше или полувисше образование за периоди на обучение, по-малки от 5 години, лицето има право да внесе осигурителни вноски за „недостигащ стаж” за разликата до 5 години.

Осигурителният доход за времето, за което е „закупен” осигурителен стаж, не се взема предвид при изчисляването на точките при пенсиониране. Точките представляват сбор от осигурителен стаж и навършена възраст в години, месеци и дни. При изчислението 3 години от първа категория труд и 4 години от втора категория се приравняват на 5 години от трета категория. Купеният стаж се ползва само при пенсиониране и не се зачита при изчисляване на обезщетения.

Периодът на завършеното висше образование или част от него може да се закупи и за да се ползва при пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Човек може да внесе осигурителни вноски за година от завършеното си висше или полувисше образование и ще придобие право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

Предимството на висшистите и полувисшистите е, че като си „откупят“ стаж по-рано, могат да спечелят от последващо поскъпване на тази възможност.

Необходими документи

За получаване на удостоверение от НОИ за периода, който се откупува, са необходими следните документи: диплома за завършено висше или полувисше образование, документ за внесените осигурителни вноски и документ, удостоверяващ срока на обучението. Признава се и завършено образование, придобито в университет в чужбина, което се доказва с легализирана диплома.

Времето, за което са внесени осигурителни вноски за недостигащ осигурителен стаж, се зачита само във връзка с придобиване право на лична пенсия по общия ред. От това следва, че не могат да си купуват недостигащ стаж хора, които искат да ползват ранно пенсиониране при труд от I и II категория. Но ако те са завършили висше и полувисше образование, няма законова пречка да внесат осигурителни вноски за желания от тях период в рамките на срока на обучение.

Внасянето на осигурителните вноски за недостигащ стаж към момента на пенсионирането може да се извърши по банков път, като към този момент лицето не трябва да е осигурено по трудово или служебно правоотношение или по друг повод за осигуряване, дори и по граждански договор. След отпускането на пенсията няма законова пречка човек отново да започне да се осигурява по трудов договор или по друго правоотношение.

Сподели във Facebook