При загуба на работата, преди гражданинът да е навършил пенсионна възраст, възниква нуждата от социално подпомагане на безработния. Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването.

За да се придобие правото на парично обезщетение, следва да са изпълнени и следните условия: лицето да се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта, да не е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава, или не получава пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или професионална пенсия, не упражнява трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване според Кодекса за социално осигуряване или законодателството на друга държава.

При определяне правото на парично обезщетение за безработица се зачита времето на платен и неплатен отпуск

за отглеждане на дете, платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, както и отпускът при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст; неплатен отпуск до 30 работни дни в една календарна година, който се зачита за трудов и осигурителен стаж; времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който България е страна.

Както вече стана ясно, най-важното е да се извърши регистрация в дирекция „Бюро по труда” към съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта. По този начин официално се заявява, че лицето не работи, че търси работа и че не попада в друга група търсещи работа лица, както и че има готовност да започне работа в 14-дневен срок от уведомяването му за свободна подходяща позиция. В определени случаи се полага парично обезщетение и възможност да се посещават курсове за професионална квалификация.

Силно препоръчителна е консултация с юрист за всички възможности, които са налични, както и за най-лесния начин за постигането им.

Извършване на регистрация при безработица

Регистрирането става по постоянен или настоящ адрес в съответната териториална Агенция по заетостта. Процедурата се извършва лично в дирекция „Бюро по труда” въз основа на определен набор от документи:

•       документ за самоличност;

•       заявление-декларация по образец;

•       документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес;

•       документи за придобито образование и/или квалификация;

•       документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;

•       решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия при трайно намалена работоспособност;

•       документ, удостоверяващ придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране;

•       други документи – в случаите, когато са необходими, както и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.

Регистрацията може да бъде отказана, когато вече има извършена такава в друга териториална дирекция на Агенцията по заетостта към датата на подаване на заявлението. Ако регистрацията е успешна, се получава регистрационна карта.

От дирекцията се изготвя график за посещения, който се вписва в регистрационната карта.

По този график на определена дата се потвърждава периодично статусът на лицето като безработен в дирекция „Бюро по труда”.

Ако се появи подходящо свободно работно място за съответното лице, с него се свързва трудовият посредник и помага за осъществяване на контакт с работодателя, който предлага свободна позиция за работа.

В случай че за лицето не се реализира подходяща работа при регистрацията в Бюрото по труда и такава не се появи в първия месец от регистрацията, се изготвя индивидуален план за действие.

В случай на необходимост може да бъде издавана и служебна бележка за удостоверяване на регистрация за безработни. Такава може да е необходима, ако например студент кандидатства за социална стипендия.

Всяко лице, което е минало по надлежния ред за регистрация, се ползва от следните права:

•       да получава информация за обявени свободни работни места;

•       да се информира за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта;

•       да му бъде оказано сътрудничество при информиране и наемане на работа;

•       да получи психологическо подпомагане;

•       да има достъп до професионално ориентиране;

•       да бъде включвано в обучение на възрастни;

•       да се мотивира за активно поведение на пазара на труда и да участва в програми и мерки за заетост и обучение;

•       да получава стипендия за обучение, средства за транспорт и в определени случаи - квартира за времето на обучението му.

Разбира се, освен правата за безработното лице възникват и задължения: да се изпълняват препоръките на трудовия посредник, както и предвидените действия, срокове и график за посещения. Ако бъде писмено поканен от Агенцията по заетостта, е длъжен да се яви на посочените дата и час.

 

Право на последваща регистрация в Бюрото по труда има всеки не по-рано от изтичането на 6 месеца след прекратяване на предходната регистрация и в случай че няма задължения, които произтичат към бюджета поради неспазване изискванията на договорите, сключени при участието му в съответните програми, мерки и обучения.

Ако лицето успее да представи доказателства за наличието на уважителни причини, заради които не е съумяло да изпълни съответните задължения, регистрацията му се възстановява.

В случай че е налице дисциплинарно уволнение, право на повторна регистрация възниква едва след 12 месеца.

Изключения от посоченото горе право на последваща регистрация има, когато регистрацията е прекратена поради следните основания:

  • когато е подадено заявление за отписване от регистъра по собствено желание;
  • когато се започне работа и лицето се осигурява или подлежи на осигуряване;
  • когато лицето е включено в програми и мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, както и в заетост по програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други фондове;
  • когато придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Правото на парични помощи от Агенцията по заетостта възниква, след като лицето бъде наето на работа, при следните случаи:

когато с помощта на Агенцията по заетостта бъде нает на работа по безсрочен трудов договор извън границите на населеното място, се получават месечно суми за път до местоработата и обратно, но за не повече от 1 година. Полага се и покриване на транспортните разходи за представянето пред работодателя за наемане на работа.

Важно е да се знае, че тези суми не подлежат на данъчно облагане.

Ако едно лице, което е регистрирано за безработен с право на парично обезщетение, желае да развива стопанска дейност самостоятелно или заедно с друг, например производство на стоки и/или услуги, има право на еднократна парична сума от фонд „Безработица” след одобряване на бизнес проекта от Агенцията по заетостта. За това следва да се подаде заявление до агенцията, с което желаещият заявява получаването на еднократна парична сума вместо парично обезщетение за безработица.

 

 

Сподели във Facebook