Право

23 Октомври 2017

9356

Владислава Галева

Когато някой почине и има наследници по закон – деца, съпруг, братя и сестри, родители и т.н., те получават неговото наследство. То се формира от всички права и задължения към момента на смъртта. Тоест могат да се наследят имоти, пари, вещи, автомобили, но и задължения. Тези задължения могат да бъдат както към физически лица (заеми и др.), така и към банки и други кредитни институции.

Или казано просто, наследниците наследяват и задълженията. Като при обикновеното наследяване те са неограничено отговорни за задълженията на своя наследодател дори със свое имущество. За щастие законодателят е уредил правна възможност наследникът да се „застрахова” срещу това кредиторите на починалия да насочат претенциите си и върху личното му имущество. Тази „застраховка” е институтът на приемането на наследство по опис. При осъществяването на тази процедура приелият по опис отговаря за дълговете на наследодателя само до размера на описаното наследство, но не и със своите лични имуществени права.

Разбира се, остава и вариантът с отказ от наследство. Той е уместен, ако е вероятно да се наследят предимно дългове. Отказът се прави пред районния съд и се вписва в специални книги.

Ситуацията, при която едно лице няма реална представа за съотношението права/задължения, които наследява, е често срещана в практиката и може да доведе до наистина неприятни изненади.

Приемането на наследството по опис е възможност,
която Законът за наследството установява в интерес на призования към наследяване близък на починалия. Значението на приемането по опис се проявява в ограничаване на отговорността на наследника за задълженията на наследодателя до размера на полученото наследство.

Описът на наследството е правна възможност на наследника. Поради благоприятните последици на приемането по опис обаче законът установява лицата, които задължително приемат наследството по опис. Това са недееспособните, държавата и обществените организации - сдружения и фондации. По смисъла на закона недееспособни са малолетните и непълнолетните, както и поставените под пълно или ограничено запрещение. Важно е да се отбележи, че и децата, без значение от тяхната възраст, могат да влязат в ролята на наследници длъжници. При положение че лицето не е пълнолетно, банките ще търсят законния му представител. Ако той обаче не е наследник на починалия, няма начин да бъде задължен да плаща дълга.

И още нещо – повечето банки задължително правят застраховка живот за сметка на длъжника, която да покрие кредита, ако той почине. Когато има такава застраховка, банките трябва да си търсят парите от застрахователите, а не от наследниците. Затова е необходимо да се подаде писмено запитване в банката дали е била сключена застраховка живот.
Държавата винаги приема по опис дори и когато получава наследство по завещание.

Общините също могат да наследяват по закон
движимите вещи, жилищата, ателиетата и гаражите, както и парцелите и имотите, предназначени предимно за жилищно строителство на тяхна територия, когато починалият няма наследници по закон или по завещание, всички те са недостойни или са се отказали от наследството. В тези случаи общината също трябва да приеме по опис. Тя приема по тази процедура и когато се призовава по завещание.

Всеки друг наследник решава сам дали да приеме по опис или напълно полученото наследство. Но всеки наследник може да се ползва от приемането по опис, направено от негов сънаследник. Приемането на наследство по опис има своя изгода и представлява своеобразна защита на наследника от евентуални големи задължения на починалия. Ограничената отговорност се балансира с допълнителни задължения и гаранции за интересите на кредиторите. Приемането по опис трябва да се заяви писмено от наследника в тримесечен срок от узнаване за откриването на наследството. Срокът е преклузивен (т.е. краен и непроменяем), но може да бъде продължен еднократно от районния съдия по местооткриване на наследството с още три месеца. След изтичането на установения в закона тримесечен срок, респективно на удължения от съда срок, наследникът губи възможността да приеме по опис. За него остава безсрочната възможност да приеме направо наследството или да се откаже от него.

Наследникът, който приема по опис, трябва да извърши две действия:
• волеизявление за изрично приемане;
• опис на наследственото имущество. 
След това самият процес се състои от трите охранителни акта: запечатването на помещенията и вещите; разпечатването им; опис на помещенията и вещите.
Запечатването се извършва по местооткриване на наследството или по местонахождението на имуществото. Компетентен да извърши запечатването е представител на районен съд, но то може да бъде възложено и на общината или кметството чрез техните органи. Запечатването може да се извърши и от съдебен изпълнител, само ако това бъде поискано от наследника-молител.

За запечатването се съставя протокол, който трябва да отговаря на описаните в закона реквизити. Протоколът се датира и подписва от длъжностното лице и присъстващите страни. Страна е наследникът или наследниците, които приемат по опис.

Не е задължително описът да се предхожда от запечатване на вещи. Трябва да се има предвид обаче, че ако наследникът не посочи всички наследствени имоти, които са му известни, за да се впишат в описа, той губи изгодите, свързани с приемането по опис. Освен това, ако укрие наследствено имущество, наследникът губи правото на дял от него.
Следователно не само ще се смята, че е приел наследството направо, което ще има за последица неограничена отговорност за задълженията на наследодателя, но и се намалява активът на наследството, което наследникът ще придобие, тъй като той няма да има дял от укритото наследство.

Aко не познавате добре вашия наследодател, макар и да сте в роднински отношения, ако разполагате с информация за него, че е имал кредити или лизинги, ако е склонен към хазарт или вземане на заеми от частни лица, задължително се възползвайте от процедурата „приемане на завещание по опис“, за да си спестите бъдещи неприятности. В доста случаи може да се окаже, че отказът от наследство е по-благоприятен за наследниците с оглед предотвратяване на бъдещи претенции към тях, надхвърлящи наследяваните активи.

За контакти:
0886 742 526
galeva_v@abv.bg 

Сподели във Facebook