Право

6 Февруари 2017

1474

Владислава Галева

Въпрос: Казвам се Ивелина Н. от Варна и съм майка на инвалид по рождение, който сега е на 28 г. През есента почина съпругът ми, който беше пенсионер само от 2 месеца, и аз искам да подам документи, за да вземем със сина ми наследствена пенсия. Имаме ли право на това и в какъв размер? Какъв е редът за отпускането ѝ?

Отговор: Когато починал е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, на наследниците, които имат право на това, се отпуска наследствена пенсия, изчислена от полагащата се пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако това е по-благоприятно за тях.

Наследствената пенсия се отпуска общо на всички лица, които имат право на тази пенсия, и се разпределя поравно между тях. Преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта, необходима за придобиване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, или преди тази възраст, ако е неработоспособен.

За неработоспособни наследници се смятат тези с определена от ТЕЛК (НЕЛК) 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност.

Право на наследствена пенсия имат децата до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването ѝ, ако учат - за срока на обучението, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст, както и над тази възраст, ако учат и ако са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст. Важно е да се знае, че отказът от наследство не лишава лицата от наследствени пенсии, както и получаването на наследствена пенсия не се смята за приемане на наследство.

Във вашия случай първо трябва да подадете молба за издаване на удостоверение за наследници до общината (района, кметството) по постоянния адрес на починалия, както и удостоверение за отпускане на наследствена пенсия. Самата молба за получаване на наследствена пенсия правоимащият наследник подава в общината (района, кметството) по последния постоянен адрес на починалия. Към нея се прилагат удостоверението за наследници и други доказателства и документи. За да бъде приета молбата, първо се проверява дали подателят на молбата е сред посочените в закона правоимащи лица. След като се установи, че лицето отговаря на изискванията на закона, му се издава исканото удостоверение за отпускане на наследствена пенсия.

За издаване на удостоверение за отпускане на наследствена пенсия такса не се заплаща. Срокът, в който следва да бъде издадено, е 7 работни дни. Отказът да бъде приета молбата, както и отказът да бъде издадено удостоверение за отпускане на наследствена пенсия могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

За консултация телефон: 0886 742526

Сподели във Facebook