Въпрос: Казвам се Наталия Г. от София. На последното общо събрание на нашия вход беше прието решение за отдаване под наем на общи части и за извършване на ремонтни дейности. Не съм съгласна с така приетите решения. Те бяха взети без необходимото мнозинство и без възможност да се направят други предложения. Какъв е редът за обжалване на решенията на общото събрание?

Отговор: Отговорът на Вашия въпрос се съдържа в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Съгласно чл. 40 от този закон всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание. За целта следва да се изготви искова молба, която се подава пред Районния съд по местонахождението на етажната собственост в 30-дневен срок от оповестяването. Подаването на молбата обаче не спира изпълнението на решението, освен ако съдът не постанови друго. Искът се предявява от страна на един или няколко собственици срещу всички останали собственици на самостоятелни обекти в етажната собственост. Те се представляват от управителя или от упълномощено лице. В исковата молба следва да бъдат посочени всички собственици. В случай че това не е сторено, исковата молба е нередовна. При всички случаи ще е по-разумно чрез разговор да постигнете съгласие, но ако това е невъзможно, остава възможността за обжалване по съдебен ред.

За консултация телефон: 0886 742526

Сподели във Facebook