Правна консултация: Кога и как можем да получим безплатна правна помощ?

На читателския въпрос отговаря юристът Владислава Галева

Въпрос: Казвам се Кирил Н. от гр. Варна. От 9 месеца съм безработен и скоро няма да получавам и средства от борсата. Работодателят ми дължи 5 заплати, както и обезщетението за неизползван отпуск. Аз нямам възможност да си наема адвокат. Какво да направя, за да си взема парите? Като ги получа, тогава ще мога да си платя!

Отговор: Когато гражданин не може да си наеме адвокат, е възможно да кандидатства за правна помощ, която се финансира от държавата. Всичко това е уредено от Закона за правната помощ. Неговата цел е да гарантира равен достъп на лицата до правосъдие чрез осигуряване на ефективна правна помощ, която се предоставя на физически лица и семейства, отговарящи на точно определени основания, посочени в него. Тъй като въпросът Ви със сигурност е важен и за други хора, ще посоча кой има право на безвъзмездна правна помощ:

•       Социално слаби физически лица;

•       Лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги;

•       Домове за възрастни хора, центрове за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания, центрове за временно настаняване на бездомни хора и др.;

•       Приемно семейство или семейство на роднини и близки, при което е настанено дете по реда на закона за закрила на детето.

Не се допуска използването на безвъзмездна правна помощ от еднолични търговци, юридически лица, търговски дружества, кооперации и др.

Правна помощ се предоставя по наказателни, граждански и административни дела (имуществени спорове, спорове за собственост, за делба, наеми, спорове за дължими парични суми, трудови спорове, брачни дела, заплащане на издръжка, предоставяне на родителски права, осиновяване, установяване на произход на дете и др.).

Видовете правна помощ, които се предоставят, са:

•       Консултация за постигане на споразумение преди завеждане на делото или за завеждане на дело;

•       Подготовка на документи за завеждане на дело;

•       Процесуално представителство (защита от адвокат) по вече образувано в съда дело;

•       Представителство (защита от адвокат) при задържане от органите на МВР.

Сподели във Facebook