Вече усилено тече подготовката за наближаващите празници. Това неминуемо е свързано с пазаруване, което много хора правят за бързина и удобство чрез интернет или иначе казано, чрез online търговия.

Този процес освен улеснения крие и рискове, защото налага предоставянето на лични и банкови данни, както и на друга важна информация практически в едно публично пространство.

Регламентирането на тези отношения е отразено в Закона за електронната търговия. Електронната търговия по смисъла на този закон е предоставянето на услуги на информационното общество. А услуги на информационното общество са такива, включително предоставяне на търговски съобщения, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата.

Разпоредбите на този закон не се прилагат за уреждане на отношенията при предоставяне на услуги на информационното общество, свързани с:

 1. установяването и събирането на публичните вземания;

 2. защитата на личните данни, включително в областта на електронните съобщения;

 3. споразуменията, решенията и съгласуваните практики, свързани със Закона за защита на конкуренцията;

 4. нотариалната дейност и други професионални дейности, свързани с осъществяване на публични функции;

 5. процесуалното представителство;

 6. хазартните игри.

Какво представлява договорът от разстояние?

Най-общо това са всички договори, които се сключват чрез различните технически средства – телефон, електронна поща, интернет сайт и други. Законът ги определя като договори, сключени между търговец и потребител като част от система за продажба на стоки или предоставянето на услуги от разстояние, без физически контакт между страните, чрез използването на средства за комуникация от разстояние.

Ето някои понятия и страните по договора по смисъла на Закона за електронната търговия:

„Търговец” е лице или фирма, които предлагат и продават стоки или предоставят услуги като част от търговската или професионалната си дейност.

„Услуга” е всяка материална или интелектуална дейност, която е предназначена за задоволяване потребностите на друго лице.

„Предоставяне на услуги от разстояние“ е предоставянето на услуги, при което страните не се намират едновременно на едно и също място.

„Предоставяне на услуги чрез електронни средства“ е предоставянето на услуги, при което всяка от страните използва устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията, като услугата изцяло се осъществява чрез използване на проводник, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства.

„Потребител“ е лице, което придобива стоките или ползва услугите за лична употреба.

„Наименование на домейн“ е буквено или буквено-цифрово означение на електронен адрес, осигуряващ идентифицирането на ресурс, компютър или група компютри в интернет мрежа посредством стандартизиран интернет протокол за пренос на данни.

„Електронна поща“ е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.

Има стоки и услуги, за които законът забранява сключването на договори от разстояние. По-значимите такива са свързани със социални, здравни или финансови услуги и продажбата на лекарствени продукти.

Какво трябва да знаем, когато сключваме такъв договор?

Преди сключване на договора от разстояние търговецът е длъжен да предостави по ясен и разбираем начин в подходяща форма, в зависимост от използваното средство за комуникация, следната информация:

 • основните характеристики на стоките или услугите;
 • името си/наименованието си;
 • седалище и адрес на управление, както и адреса на мястото, където осъществява стопанската си дейност;
 • крайната цена с включени всички данъци и такси;
 • разходите за използване на средството за комуникация от разстояние, когато тези разходи са изчислени на база, различна от основната тарифа;
 • условията за плащане, доставка, изпълнение, датата на доставка на стоката или изпълнение на услугата;
 • правото на отказ от договора, условията, срока и начините за неговото упражняване; търговецът е длъжен да предостави стандартен формуляр за отказ, както и да осведоми потребителя за обстоятелствата, при които правото на отказ се губи; в случаите, когато не е предвидено право на отказ, търговецът е длъжен изрично да посочи това;
 • условията, при които може да се върне стоката при отказ от договора;
 • ако има изискване за плащане на разходите за връщане на стоката при отказ;
 • наличието на възможност да се окаже помощ след продажбата, извънгаранционно обслужване или на търговска гаранция, както и условията по тях;
 • срока на договора, а при безсрочен договор или когато е предвидена клауза за автоматично подновяване – условията за неговото прекратяване;
 • изрично да се посочи необходимостта от предоставяне на депозити или други финансови гаранции.

Трябва да се обърне внимание, че за всяко допълнително плащане (например за по-бърза доставка, за доставка в офис на куриер или на адрес), което превишава уговорената цена по договора, търговецът трябва да поиска изричното съгласие на потребителя.

Договорите, които се сключват по този начин, могат да бъдат срочни и безсрочни.

Срочните договори може да се продължават само с писмено съгласие относно условията за продължаването. При липса на съгласие след изтичане на определения срок договорът се трансформира в безсрочен при същите условия. Тогава възниква  правото безсрочният договор да се прекрати с едномесечно предизвестие, без да се дължи неустойки за това (типичен пример са договорите с мобилните оператори).

Посочената на сайта на търговеца информация е неразделна част от договора

и не може да бъде променяна, освен ако това не се договори изрично.

Търговецът е длъжен да предостави потвърждение за сключения договор в разумен срок след сключването му от разстояние или най-късно в момента на доставка на стоките, или преди да е започнало изпълнението на услугата.

При договор от разстояние, който се сключва по електронен път чрез интернет сайт и който предвижда задължение за извършване на плащане, търговецът е длъжен да предостави информация за основните характеристики на стоката, крайната цена и срока на договора. Информацията трябва да е налична в непосредствена близост до бутона, чрез който се прави поръчката, като върху него следва да се изписват четливо само думите “поръчка със задължение за плащане” или подобен израз.

Забранено е да се начисляват такси за използване на платежно средство,

които превишават направените от търговеца разходи за използване на същото. Например при плащане чрез виртуален POS терминал търговецът не може да начислява допълнителни суми като такса за услугата.

В интернет страниците за електронна търговия трябва да е посочено има ли ограничения за доставката на стоките и какви платежни средства се приемат.

При сключването на договор от разстояние по телефона договорът влиза в сила от деня, в който доставчикът е получил съгласието в писмена форма. Например, ако е налице позвъняване от мобилен оператор с предложение за закупуване на нов телефон, отговорът „да” не е достатъчен. Необходимо е да се подпише писмено договор, който обикновено пристига с куриера, доставящ стоката.

При проблеми, свързани със сключването или изпълнението на договор от разстояние, всеки може да се обърне към Комисията за защита на потребителите.

Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина за това, в 14-дневен срок от датата на:

 • сключване на договора – при договор за услуги;
 • в момента на приемане на стоката от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба.

За този отказ не се дължи обезщетение или неустойка и не следва да се заплащат разходи.

По отношение на момента, от който тече срокът, в закона има няколко специални хипотези:

 • когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, срокът започва да тече от датата на приемане на последната стока;
 • при доставка на стока, състояща се от множество партиди или части – от датата на приемане на последната партида или част;
 • при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време – от датата на приемане на първата стока.

С помощта на интернет се премахват бариерите на времето, разстоянието и формата, продажби се осъществяват 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината с купувачи от цял свят, но трябва да се осъществяват внимателно и само с проверени търговци.

Сподели във Facebook