Правила за публикуване

Правила за публикуване на коментари в сайта ЖИВОТЪТ ДНЕС

 

Всеки Потребител се задължава при публикуване на коментари в сайта ЖИВОТЪТ ДНЕС:

1. Да спазва приложимото българско законодателство, приложимите международни и чуждестранни нормативни актове, Общи условия на сайта ЖИВОТЪТ ДНЕС, морала и добрите нрави;

2. Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

3. Да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, противоречащи на българското или приложимото чуждо законодателство, съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави, които имат рекламна цел, представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото, и всякакви други материали и ресурси, нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

4. Да уведомява незабавно ХЕЛТ ЕООД за всеки случай на открито нарушение на правилата за публикуване на коментари в сайта ЖИВОТЪТ ДНЕС.