Общи Условия

Общи условия за ползване на ЖИВОТЪТ ДНЕС

Настоящите общи условия за ползване на уеб сайта ЖИВОТЪТ ДНЕС уреждат отношенията между ХЕЛТ ЕООД, ЕИК 175261862 и всеки един от Потребителите.

 

I. Предмет

 

ХЕЛТ ЕООД предоставя на Потребителите възможност да ползват уеб сайта ЖИВОТЪТ ДНЕС само и изключително за лични, нетърговски цели чрез предварително определени Услуги съгласно условията, сроковете и правилата, описани в настоящите Общи условия за ползване.

 

Настоящите Общи условия за ползване на уеб сайта ЖИВОТЪТ ДНЕС представляват договор между Потребителя и ХЕЛТ ЕООД. Чрез ползването на уеб сайта ЖИВОТЪТ

ДНЕС, Вие като Потребител се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия, както и всички свързани промени с тях, включително и да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни или не желаете да бъдете обвързани от настоящите Общи условия, следва да преустановите ползването на уеб сайта ЖИВОТЪТ ДНЕС.

 

II. Основни понятия

 

Освен ако не е споменато друго, понятията, използвани в настоящите Общи условия, имат следното значение/смисъл, а именно:

 

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на уеб сайта ЖИВОТЪТ ДНЕС на ХЕЛТ ЕООД.

 

„УСЛУГА/и“ на уеб сайта включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на уеб сайта;

- публикуване на коментари под материалите на уеб сайта;

- получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на уеб сайта.

 

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което ХЕЛТ ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на уеб сайта.

 

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

 

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

 

 

 

 

III. Права на интелектуална собственост

 

Всички права на интелектуална собственост свързани с уеб сайта и съдържанието предоставяно на него са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на уеб сайта са обект на закрила по действащите нормативни актове относими към тях, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

Creative commons. Част от материалите на уеб сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.

 

Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на ХЕЛТ ЕООД. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от ХЕЛТ ЕООД. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

 

IV. Конфиденциалност

 

ХЕЛТ ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, като разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

 

ХЕЛТ ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на уеб сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

 

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в общите условия за ползване на уеб сайта или Правилата за публикуване на коментари.

 

V. Права и задължения на страните

 

Права и задължения на ХЕЛТ ЕООД

 

ХЕЛТ ЕООД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите- предмет на настоящите Общи условия.

 

ХЕЛТ ЕООД има правото да ограничава временно или за постоянно достъпа на Потребител в случай, че той наруши право на интелектуална собственост на ХЕЛТ ЕООД върху съдържащите се в уеб сайта ЖИВОТЪТ ДНЕС обекти на интелектуална собственост.

 

ХЕЛТ ЕООД има правото да ограничава временно или за постоянно достъпа на Потребител, ако той ползва уеб сайта ЖИВОТЪТ ДНЕС за разпространение на търговска или друга информация с търговска цел без изричното разрешение на ХЕЛТ ЕООД.

 

ХЕЛТ ЕООД има правото да ограничава временно или за постоянно достъпа на Потребител, ако той ползва уеб сайта ЖИВОТЪТ ДНЕС за разпространение на неразрешена от закона информация.

 

ХЕЛТ ЕООД има право да инсталира върху компютрите на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет браузъра върху твърдия диск на Регистрирания потребител и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират пред уеб сайта ЖИВОТЪТ ДНЕС. ХЕЛТ ЕООД може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в уеб сайта ЖИВОТЪТ ДНЕС за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява на вниманието му да бъдат поставяни електронни препратки и рекламни банери, както и да бъдат изпращани, на посочена от него електронна поща, търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия.

 

ХЕЛТ ЕООД си запазва правото да преустановява по всяко време временно или постоянно предоставянето на някои или всички Услуги, достъпни чрез уеб сайта ЖИВОТЪТ ДНЕС.

 

При неспазване на изискванията на настоящите Общи условия, ХЕЛТ ЕООД има право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по Общите условия от страна на Потребителя. В тези случаи ХЕЛТ ЕООД има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

 

Права и задължения на Потребителя

 

Потребителят има право на достъп до Услугите, предоставяни посредством уеб сайта ЖИВОТЪТ ДНЕС, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от ХЕЛТ ЕООД.

 

Потребителят осигурява за своя сметка необходимото му компютърно оборудване и достъпа до Интернет за ползването на предоставяните услуги от уеб сайта ЖИВОТЪТ ДНЕС.

 

Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с цел лична употреба и се цитира първоизточника.

 

 

Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от ХЕЛТ ЕООД Услуги:

 

- да спазва приложимото българско законодателство, приложимите международни и чуждестранни нормативни актове, настоящите Общи условия, морала и добрите нрави;

 

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

 

- да уведомява незабавно ХЕЛТ ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

 

- да не се намесва в правилното действие на уеб сайта, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от Услугите.

 

- да не копира или възпроизвежда информация публикувана на уеб сайта ЖИВОТЪТ ДНЕС, освен когато има изрично писмено съгласие предварително дадено от ХЕЛТ ЕООД.

 

Ако Потребителят наруши горепосочените условия, Потребителят носи пълна и цялостна отговорност съобразно приложимото законодателство.

 

Освен в случаите, когато е изрично уговорено или позволено от закон, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани в уеб сайта ЖИВОТЪТ ДНЕС.

 

VI. Ограничаване на отговорността

 

ХЕЛТ ЕООД прави всичко възможно за да поддържа на уеб сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ХЕЛТ ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на уеб сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ХЕЛТ ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

 

ХЕЛТ ЕООД  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

 

ХЕЛТ ЕООД  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност, законност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

 

ХЕЛТ ЕООД  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на уеб сайта.

 

VII. Промени

 

ХЕЛТ ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за публикуване на коментари по всяко време, като своевременно публикува тези промени в уеб сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. В случай че Потребителят не е съгласен с направените промени в Общите условия, се счита че договорните взаимоотношения между страните се прекратяват и той следва незабавно да прекрати използването на услугите на уеб сайта Животът днес.

 

VIII. Прекратяване

 

Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, отношенията между страните се прекратяват и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 

- преустановяване на дейността на ХЕЛТ ЕООД или прекратяване поддържането на уеб сайта Животът днес;

 

- взаимно съгласие на страните за прекратяването;

 

- други предвидени в закона случаи;

 

- при изразено несъгласие от страна на Потребителя с промяна в Общите условия.

 

Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да преустанови ползването на услугите в уеб сайта Животът днес.

 

IX. Други Разпоредби

 

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.