Акад. Григор ВЕЛЕВ

Солунска българска мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий“

Солунската българска мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ е първата българска мъжка гимназия в Македония. Тя е един от най-значителните български просветни центрове в Македония и Одринско.

Гимназията е основана през есента на 1880 г. в г. Солун, където съществува до 1913 г.

История

След Априлското въстание от 1876 г. и последвалите през 1877-1879 г. събития (Руско-турската война 1877-1878, Кресненско-Разложкото въстание и др.) българското просветно дело в Македония претърпява редица удари.

Като се възползват от антибългарските настроения на управляващите, гръцките владици успяват да затворят немалко български училища и да върнат гръцкия език в много български църкви, а част от българската интелигенция се изселва в Княжество България или Източна Румелия.

Въпреки това българските просветни дейци продължават своята дейност, подкрепяни от местните български общини, Българската екзархия и новосъздадената българска държава. При тази трудна обстановка положението в Солун е сравнително по-спокойно. Наличието на чуждестранни консули и представителства ограничават до известна степен режима на турската власт. Този факт сам по себе си се изтъква като довод за отваряне на българско средно училище в Македония по подобие на тези в София и Пловдив.

През 1880 г. в Османската империя се приема Закон за вилаетите, който отнема част от възможностите на гръцките владици да контролират българските училища.

Учители в Солунската гимназия

Използвайки новите условия, възрожденският деятел Кузман Шапкарев подготвя цялостен план за учебното дело в Македония. Според този план център трябва да бъде столицата на географската област Македония — Солун. Там трябва да се основат по една пълна мъжка и девическа гимназии с пансиони към тях.

Непосредствено преди откриването на гимназиите в Македония съществуват 667 основни български училища с 949 учители и 36 623 ученици.( Павел Шатев, 1934). Основна пречка пред Шапкарев е възражението на екзархията за Солун като място за гимназиите. Драган Цанков също предлага да бъде друг град, който да е във вътрешността на Македония и да бъде с чисто български облик („Пламъкът на солунския светилник, 1970).

Шапкарев пристига в Солун на 3 юли 1880 г. и заварва българските училища в развалини с общо 17 ученици („Пламъкът на солунския светилник, 1970).

До настъпването на първата учебна година (1880 - 1881) Солунската община разглежда поставения от Шапкарев въпрос за укрепване на учебното дело и взема решение за откриването на мъжка и девическа гимназии, а протоколът се изпраща за утвърждаване от екзархията (Георги Кандиларов,1930). Шапкарев заминава за Цариград и през август 1880 годин се завръща обратно в Солун с издадения акт, подписан от екзарх Йосиф I за откриването на двете гимназии (Илия Галчев, 2005).

Откриване на гимназията

В началото на октомври 1880 г. с официален молебен, на който присъстват много българи, гърци и турци, са открити учебните занятия в гимназията, разположена в махалата Айринджик („Пламъкът на солунския светилник”, 1970).  Така през есента на 1880 г. със съдействието на Българската община в Солун и на Екзархията е поставено началото на Солунската българска мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий“.

Кузман Шапкарев

Тя започва с два класа (100 ученика) и четирима учители, а девическата - с 40 ученички и една учителка (Георги Кандиларов,1930).  

През декември в 1880 г. Кузман Шапкарев получава писмо от Българската екзархия от архимандрит Козма Пречистанский, в което се оповестява решението на екзархията през следващата година да се открие в Солун редовна и пълна българска гимназия с пансион (Кузман Шапкарев, 1984). Предложението на Шапкарев среща съпротивата на протосингела на екзарх Йосиф I, прилепчанина архимандрит Методий Кусев (който предлага учебното средище в Македония да бъде намиращият се в нейния географски център и известен с будното си българско население град Прилеп) и на екзархийския секретар Добри Ганчев. През втората учебна година 1881-1882 двама новоизпратени от екзархията учители съобщават на К. Шапкарев, че екзархията възнамерява да отвори планираната за Солун гимназия в Прилеп ( Кузман.Шапкарев, 1984).

Въпреки това Кузман Шапкарев успява да убеди екзархията гимназията все пак да се отвори в Солун (Кузман.Шапкарев, 1984). През октомври в 1881 г. в Солун пристигат няколко учители заедно с екзархийския секретар Добри Ганчев, за да открият официално гимназията ( Кузман.Шапкарев, 1984).

В началния период на своето съществуване гимназията се подпомага финансово и от правителството на Източна Румелия.

Развитие и закриване

През първата учебна година функционират само два класа, а през есента на 1881 г. се откриват още два (Кузман Шапкарев, 1984).

Издръжката ѝ се поема основно от доброволните помощи на княз Александър Богориди, на българите в Македония и солунските граждани (Б. Райнов, 1934).

През 1883-1884 г. гимназията е вече IV-класна. Изключителни заслуги за издигането авторитета и утвърждаването на Солунската българска мъжка гимназия има Трайко Китанчев, който е избран за председател на педагогическия съвет и заедно с Божил Райнов се старае да организира учебното дело по модерни принципи, съобразно тогавашната педагогика и образование (Н. Станев, 1970).

Тържество в гимназията по случай празника на св. св. Кирил и Методий

Солунската мъжка гимназия става третата пълна гимназия в българските земи в учебната 1885-1886 г. след тези в София и Пловдив („Пламъкът на солунския светилник, 1970).

Солунската българска мъжка гимназия съществува до 17 юни 1913 година като на 18 юни вече всички български учебни помещения и пансиони са в гръцки ръце ( Пламъкът на солунския светилник, 1970).

Турската власт гледа на Солунската българска мъжка гимназия като на образцово училище.

За всичките 33 години на нейното съществуване се обучават 5 820 ученици, от които по-дълго се задържат 5 389. През девическата гимназия преминават общо 5 154 ученички, от които се дипломират 648 момичета (Георги Генов, 2006).

През първото десетилетие след основаването си гимназията се разраства и укрепва. Срокът на обучението в нея общо е 7 години: долен курс – 3 и горен – 4. В нея се изучават математика, химия, физика, история, география, естествена история, литература, педагогика, дидактика, психология, счетоводство, технически дисциплини и други предмети.

Солунската гимназия се откроява като най-значителния център на българското просветно дело в земите, останали след 1878 г. в пределите на Османската империя. Тя е център на съпротивата в областта на просветното дело срещу гръцката и сръбска пропаганди в Македония.

Солунската гимназия съдейства за създаването на други български училища в Македония — Класическата гимназия в Битоля (където през 1899 г. се премества класическият отдел на Солунската гимназия), Педагогическото училище в Скопие, на много класни и начални училища, в които преподават нейни възпитаници.

Сред по-известните възпитаници на Солунската българска мъжка гимназия са:

Андрей Ляпчев, политик, министър-председател на България

Борис Сарафов, революционер

Гоце Делчев, революционер

Даме Груев, революционер

Евтим Спространов, книжовник и общественик

Тодор Александров, революционер

Владимир Куситасев, революционер.

Още томове от изданието „История на българите от Македония“ можете да намерите в книжарници Сиела и Хеликон. Цената на том I част I е 19.20 лв., на том I част II и част III е 20.00 лв.

Излезе и том VI от „История на българите от Македония“, който се предлага в книжарница „Хеликон“. Цената е 25 лв.

Сподели във Facebook