Във всекидневната практика често от гражданите се иска да представят личната си карта пред различни институции. В такава ситуация всеки се е питал дали е длъжен да представи този или други лични документи. Въпросът с предоставянето на набора от данни, който се съдържа в личните документи, на търговци, работодатели, банки, мобилни оператори и др. е изключително важен.

По смисъла на българския закон личните документи са документите за самоличност (лична карта, старите зелени паспорти при най-възрастните граждани, международен паспорт и др.), свидетелство за управление на моторно превозно средство (шофьорска книжка), както и документи за пребиваване (издават се на чужденци, които продължително пребивават в Република България).

Личната карта съдържа лични данни, чрез които може да се идентифицира физическото лице, и нейното копиране представлява обработване на лични данни. Този процес може и трябва да се извършва единствено когато има нормативно основание за това или с изричното съгласие на физическото лице.

Кой и кога може да иска личната ви карта

Проверка на личните документи могат да извършват единствено компетентните длъжностни лица, определени със закон. Когато те поискат, всеки е длъжен да удостовери своята самоличност чрез личните си документи. Ако откажете съдействие на компетентните длъжности лица, би могло да ви бъде наложена глоба от 50 до 300 лв.

На първо място право на проверка имат органите на полицията. Те осъществяват правомощията си в униформено облекло и следните отличителни знаци към него: пагони, емблема с името на съответното полицейско звено, както и надпис МВР, нагръден знак с името на съответната структура, изписано на български и английски език, а на гърба - светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура. Освен това полицаите удостоверяват това си качество със служебна карта, като на лицевата й страна са отбелязани трите имена на български език и категорията на служителя, а на гърба е изобразен почетният знак на МВР и е отпечатан текстът на чл. 5 от Закона за МВР: „Министерството на вътрешните работи осъществява дейността си самостоятелно и във взаимодействие с другите органи на държавната власт, органите на местното самоуправление, както и с гражданите и юридическите лица”.

Има случаи, когато служителите на полицията във връзка с изпълнение на служебните си задължения са в цивилно облекло. Ако те се легитимират със съответния документ, те също имат право на проверка на личните документи на гражданите.

Полицаите могат да проверят лични документи, за да установят самоличност, в няколко конкретни случая:

  • ако има данни за извършено престъпление или друго нарушение на обществения ред;
  • когато това е необходимо при разследване и разкриване на престъпление;
  • при осъществяване на контрол по редовността на документи и пребиваването в страната;
  • когато се преминава през контролен пункт, организиран от полицията.

Има случаи, посочени в закона, когато проверката на личните документи може да се извърши и от други органи и лица. Такива са Министерството на отбраната и Българската армия, като проверката се осъществява от служители на тези ведомства в структурата „Военна полиция”. Тези органи осъществяват правомощията си при проверка, когато проверяваното лице е военнослужещ или цивилен служител от Министерството на отбраната или от Българската армия; когато е съучастник в престъпление на лице от споменатата категория; подготвя, извършва или вече е извършило престъпление или друго правонарушение на територията на обекти на Министерството на отбраната или Българската армия и др. В тези случаи всеки може да бъде призован и писмено, за да бъде извършена проверка за установяване на самоличността му чрез представяне на лични документи. 

При посещение, на влизане или излизане от охраняван частен обект (зала, стадион, дискотека и др.) служителите на охранителната фирма могат да изискват спазването на установения пропускателен режим, като могат да проверяват личните документи. Проверката трябва да се извърши по начин, който не уронва честта и достойнството на проверявания. По принцип частната охранителна дейност се извършва само след получаване на лиценз. При упражняване на дейността си частните охранители носят лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло.

Проверка на лични документи извършват и служителите на Главна дирекция „Охрана” към Министерството на правосъдието при организирането и осъществяването на охраната на съдебните сгради.

Право на проверка на личните документи с цел установяване на самоличност имат контролните органи от Центъра за градска мобилност – гр. София. Те черпят това тяхно правомощие от Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столичната община. Ако при констатирано нарушение лицето откаже да закупи карта за еднократно пътуване, продавана от контрольор, нарушителят е длъжен да слезе от превозното средство и да предостави на контролните органи личната си карта за съставяне на акт за административно нарушение.

В случай че не бъдат представени личните документи на полицията или на другите длъжностни лица и не може да се установи самоличността на лицето чрез сведения на други лица с установена вече самоличност, всеки може да бъде задържан, но за не повече от 24 часа. Ако не изпълни разпорежданията на полицейския орган, които са направени в изпълнение на функциите му, на нарушителя може да бъде наложена глоба от 100 до 500 лв.

Никой обаче няма право да задържа лични документи дори като залог срещу предоставена парична сума, стока, услуга или друга причина.

Кога и кой може да копира лична карта

Всеки служител, който има право да копира личната ви карта, следва да е регистриран като администратор на лични данни, за което е необходимо да му е издадено надлежно удостоверение от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Според Закона за мерките срещу изпирането на пари банките, застрахователите и нотариусите също имат право да правят и  съхраняват копия от лични карти. Такова право обаче нямат мобилните оператори, за които Комисията за защита на личните данни е издала задължително предписание относно снемането на копия от лични карти. Работодателите също нямат законово основание да изискват копие от личната карта на техен служител. Те могат да получат такова само след изричното съгласие на служителя.

Преди да копира личната карта, администраторът, обработващ личните ви данни, следва да ви информира относно:

- целта на копирането;

- получателите, на които могат да бъдат разкрити данните;

- дали е задължително или доброволно копирането;

- в случай на отказ какви са последствията за вас;

- за правото на достъп и коригиране на вашите данни.

Ако личната карта бъде загубена или открадната

В срок от 3 дни след загубването всеки е длъжен да уведоми най-близкото поделение на МВР, т.е. районното полицейско управление. Няма значение в кое РПУ ще се съобщи за изчезването на личната карта, това не е обвързано нито с постоянния адрес, нито с настоящия, нито с мястото, където е станало изгубването. Подава се писмена декларация, в която се съобщава за случилото се и се описват обстоятелствата, при които се е случило. От управлението се издава удостоверение, което частично замества личния документ до неговото издаване и трябва да се приложи към заявлението за издаването му.

Удостоверението може да се използва вместо личния документ, когато трябва да се гласува на местни, национални или европейски избори. За други случаи, например опериране с банкова сметка, ще трябва да се изчака издаването на нова лична карта.

Началникът на съответното РПУ може да налага глоба в размер от 30 до 200 лв., ако документът бъде:

-       загубен, повреден или унищожен;

-       не е декларирано в 3-дневен срок изгубване, повреждане или унищожаване на личен документ;

-       деклариран е личен документ за изгубен, повреден или унищожен, а в същото време продължава неговото използване;

-       използва се нередовен български личен документ (например паспорт с изтекъл срок на годност).

Ако не се подаде заявлението за издаване на нова лична карта в 30-дневен срок от декларирането на липсата му, се дължи глоба в размер от 20 до 150 лева, но ако не се подаде заявление за нов международен паспорт или шофьорска книжка, не се дължи глоба, защото това не са задължителни документи.

Сподели във Facebook