Патрулите от дежурни ученици, които бяха толкова популярни в последните десетилетия на соца, отново се връщат. Това ще стане чрез нов план на МОН за борба с агресията в училище, който акцентира преди всичко върху нейната превенция. Идеята е по този начин по-големите ученици да бъдат въвлечени в овладяване на тормоза и насилието сред по-малките, като така помагат на учителите. Психолози твърдят, че това е един от начините по-големите ученици да се чувстват по-значими, а това спомага и за овладяването на собствените им агресивни прояви.

Планът е част от нов механизъм за противодействие на насилието в клас, върху който са работили няколко институции.

Освен МОН сред тях са министерствата на здравеопазването и на вътрешните работи, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Националното сдружение на общините и представители на омбудсмана. В окончателния си вид той предвижда 22 мерки, чрез които ще се поведе борба с агресията в училище. Те се разделят на две групи. Краткосрочните имат обхват на действие 2017 година и за някои от тях той дори изтича през месец май. Средносрочните имат таван до края на следващата година. Проблемът е, че вероятно този план, в който има доста конкретни решения, ще трябва да бъде изпълняван от следващия кабинет. Към неговото изготвяне се пристъпи, след като момиченце от столичното 52 ОУ почина след агресивна проява на съученик. Междувременно в списъка на особено притеснителните прояви се добавиха и други действия на ученици – включително момче, което гърмя с пистолет по свой връстник в софийско училище.

Документът предвижда промени в две наредби, които в момента не работят пълноценно и трябва да бъдат променени.

До края на юни 2017 г. трябва да бъде изготвен проект за изменение и допълнение на наредбата на МЗ за здравните кабинети в училищата. В него ще бъдат предвидени варианти за осигуряване на медицинско обслужване във всяко училище. Там, където няма медицински лица, това ще става чрез спешната помощ или чрез близки до училищата и детските градини лечебни заведения. Училищата ще могат да сключват договори с тях и при инциденти в учебното заведение да идва лекар от близката болница или детето да бъде заведено там от учител, поясни просветният министър Николай Денков. Според него хората, писали преди 11 години въпросната наредба, не са предполагали, че в повечето училища няма да има лекари и медицински сестри поради масовата емиграция и ниското заплащане в училище. Реалността в момента е, че

незначителна част от общо 2500 училища в страната имат лекари.

Повечето разполагат с медицински сестри или фелдшери, но в много случаи те са на непълен работен ден. Има и такива, в които медицинско обслужване на децата изобщо не е осигурено. За училища, които нямат друга възможност, инструкцията ще бъде да се събират номерата на джипитата на малчуганите.

Следващата наредба, която трябва да бъде променена, е тази за приобщаващо образование. Уникалното при нея е, че тя е приета едва през ноември миналата година като съпътстващ документ на новия училищен закон. Нейните текстове обаче не позволяват педагогическият съвет на дадено училище да определи наказание на едно дете дори когато то е доказан агресор, ако родителите не приемат санкцията. По този начин

учителите няма как да прехвърлят едно дете в самостоятелна форма на обучение например или в друго училище,

така че то да не пречи на другите в класа, ако родителят възразява. „Родителите могат да участват в дискусията, да получават информация и да дават мнение, но крайната санкция определят педагозите в училището”, бе категоричен Николай Денков. Според него в момента много учители се чувстват притиснати от родителите, които отказват да съдействат и дори си водят адвокати на подобни мероприятия. С промените ще бъде разписан и регламент, при който учителите да бъдат разтоварени от несвойствените си функции, като това да се правят на лекари, пъдари и бавачки.

При инцидент те ще трябва да се обърнат към психолог,

като във всяко училище задължително ще има информация кои са специалистите в областта, които могат да бъдат потърсени. Ако в училището няма щатен психолог, такъв може да се намери в местното подразделение на Агенцията за закрила на детето, поясниха от МОН. Въпреки това министерството залага и на идеята да изпроси от бюджета още 17 милиона лева за назначаване на психолози и педагогически съветници в училищата. Проблемът е, че повечето млади хора, завършващи психология, не искат да започнат работа в училища заради ниското заплащане.

Денков уточни, че

проявите на агресия в българското училище нарастват, като все още никой не се е занимавал сериозно с кибертормоза. Най-много сред децата са жертвите на вербална агресия, следвана от физическата. Въпреки това се предполага, че има и стотици жертви на тормоз в интернет, които просто не са се оплакали. Отново в тази връзка във всяко училище ще бъдат поставени и постери на линията за деца 116111, на която всеки ученик може да се оплаче от насилие. На нея могат да звънят и възрастни хора, станали свидетели на агресивни прояви спрямо деца.

Съгласно новия план до края на май 2017 г. ще бъде създадена система за взаимодействие между учителите и личните лекари на техните ученици. В същия срок педагогическите специалисти в детските градини и училищата ще преминат през инструктаж за задължително консултиране и координация на действията с медицинско лице в случай на инцидент. По тези задачи ще работят заедно Регионалните управления на образованието, Регионалните здравни инспекции и директорите на училищата.

Учители и ученици ще получат практически насоки за действията в случай на инцидент, насилие

или при друга критична ситуация. На детските градини и училищата ще бъде предоставена информация за доставчици на социални услуги за деца, които при нужда могат да бъдат използвани. Ще бъдат популяризирани също добри практики за работа с родители, които отказват да сътрудничат на училището. На принципа „връстници обучават връстници“ пък децата ще разясняват на съучениците си правата им на закрила срещу насилие. Предвидени са ролеви игри и беседи, както и открити уроци с участието на родителите. Учителите ще преминат обучения по оказване на първа помощ на ученици, както и за работа с деца, които имат емоционални и поведенчески проблеми. Те ще бъдат обучени как да се борят и с агресията и кибертормоза. В тази битка ще бъдат привлечени и обществените съвети на училищата. Ще бъдат увеличени и заниманията по интереси на децата.

В плана е предвидено провеждане на дълбочинно изследване на законодателството, на връзките между семейството, училището и социалните служби. Проучването ще бъде проведено съвместно с омбудсмана, ДАЗД, Министерството на труда и социалната политика, МОН, АСП и УНИЦЕФ.

В борбата срещу насилието между децата и учениците ще бъдат привлечени и медиите. На тях и на Съвета за електронни медии се разчита за популяризиране на детските права, както и на добрия опит за справяне с агресията.

Сподели във Facebook