Право

16 Ноември 2017

18288

Владислава Галева

При закупуването на нов автомобил административните процедури се движат от официалния вносител. Но при покупката и регистрацията на употребяван автомобил има редица подводни камъни. Ако такава покупко-продажба не се осъществи според изискванията на закона, има опасност купувачът не само да не стане собственик на избраната от него кола, но в някои случаи и да загуби пари.

Собствеността на регистрирани автомобили се прехвърля с писмен договор, като подписите на страните по сделката трябва да бъдат нотариално заверени.

С договора за покупко-продажба на автомобил продавачът се задължава да прехвърли на купувача правото на собственост срещу цена, която купувачът се задължава да му плати. Такъв договор по принцип се подчинява на всички общи правила, важащи за двустранните договори.

Страни по договора за покупко-продажба на МПС

(продавач и купувач) могат да бъдат всички физически и юридически лица, както и държавата и общините. Недееспособни и ограничено дееспособни лица могат да бъдат страна по този договор само ако се представляват от своите законни представители (родители, настойници, попечители) и при спазване на изискванията на Семейния кодекс.

В Закона за задълженията и договорите се съдържа забрана пряко или чрез подставено лице да бъдат купувачи лицата, които по закон или по назначение от властта управляват или пазят чуждо имущество (в случая МПС), както и съдиите, прокурорите, държавните и частните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и адвокатите - относно спорните права, които са подсъдни на съда, към който се числят, или във ведомството, към което действат.

Продажбата на МПС може да се извърши чрез пълномощник на носителя на правото на собственост или чрез негов законен представител. В пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя следва да се посочат всички данни относно предмета на сделката, които се вписват и в договора за прехвърлянето му: вид МПС, модел, марка, номер на двигателя и рамата, регистрационен номер; цвят.

Страните по договора за покупко-продажба на МПС могат да сключат сделката пред всеки правоспособен нотариус, без да е от значение районът му на действие.

Нотариалното производство започва с устна молба на страните,

отправена до нотариуса, като пред нотариуса за изповядване на сделката следва да се представят следните документи:

1. Договор за покупко-продажба на МПС, който се представя от страните или се изготвя от нотариуса, в който се посочват всички данни, индивидуализиращи моторното превозно средство.

2. Документи за самоличност на продавача и на купувача.

3. Документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача, и свидетелство за регистрация на МПС. За изповядването на сделката е достатъчно и само свидетелството за регистрация, ако в него като собственик на МПС е вписан продавачът.

Ако ще се продава придобито по наследство МПС, следва да се представят Удостоверение за наследници на наследодателя, както и документи, удостоверяващи правото на собственост върху конкретното МПС на самия наследодател.

Ако продаваното МПС е в съпружеска имуществена общност, следва да се представи препис от акта за сключен граждански брак. Пред нотариуса може да се яви само един от съпрузите продавачи, но тогава е необходима и нотариално заверена декларация от другия съпруг, в която неявилият се съпруг е заявил съгласието си за продажбата.

4. При участие на законен представител: Акт за раждане на малолетен, непълнолетен; Удостоверение за актуално състояние, когато страна е юридическо лице или ЕТ.

5. Пълномощно, ако някоя от страните се представлява от пълномощник - пълномощното и декларациите трябва да са с нотариална заверка на подписите.

6. Документ, удостоверяващ семейното положение на продавача - Декларация по образец за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от ЗННД.

7. Документ за платена застраховка "Гражданска отговорност" - действаща за съответната година.

8. Удостоверение за платен данък върху превозните средства по чл. 55 от Закона за местните данъци и такси:

·        При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година;

·        За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

9. Документ за платен местен данък. Обект на облагане с местен данък са моторните превозни средства, придобити по възмезден начин, но не и моторни превозни средства, внесени в страната като нови.

10. Декларация на купувача за притежаван лек автомобил.

11. Удостоверение за застрахователната стойност на МПС за съответната година, издадено от надлежно лицензирано за територията на страната застрахователно дружество.

12. Декларация на продавача по образец, която се предоставя от нотариуса.

Страните, чиито подписи нотариусът ще удостоверява, трябва да се явят лично пред него, където нотариусът трябва да извърши и установи следното:

·        Да провери самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица;

·        Да провери за наличието на наложена обезпечителна мярка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност;

·        Да се увери, че продавачът е собственик на продаваното МПС на базата на представените документи;

·        Да се увери, че за удостоверяването на подписите не са налице законови пречки;

·        Да се увери, че договорът за покупко-продажбата на МПС отговаря на изискванията на закона;

·        Да се убеди, че е платен местният данък.

Ако в сделката участва лице, което не знае български език и езикът, с който си служи, е непознат на нотариуса, той следва да назначи преводач.

Продавачът и купувачът полагат своите подписи върху договора за прехвърляне на собствеността на МПС и нотариусът ги заверява, с което целта на сделката е осъществена и купувачът вече е новият собственик на МПС.

При покупко-продажбата на автомобила се дължат следните данъци и такси:

1. Местен данък за придобиване на МПС по възмезден начин в размер на 2% върху по-високата стойност измежду продажната цена или сумата, посочена в Удостоверението за застрахователна стойност на МПС. Местният данък се заплаща от купувача, ако страните не са уговорили друго. Плащането е в общината по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице.

2. Нотариални такси - определят се на база по-високата стойност между застрахователната стойност на МПС и договорената продажна цена.

След придобиването на МПС възникват следните задължения за страните по сделката:

1. В двуседмичен срок продавачът предоставя на службата, издала регистрационния номер, копие от договора за прехвърляне на собствеността с данните на купувача, а той е длъжен в двуседмичен срок да предостави на службата за регистрация по местоживеене копие от договора за придобитата собственост с данните на продавача.

2. В двумесечен срок от датата на придобиването на МПС се заплаща данъкът, ако той не е платен от продавача до края на текущата година.

От 01.01.2015 г. новият собственик на закупения автомобил няма задължение да го регистрира в общината, ако го е регистрирал в КАТ. Това правило обаче не важи, когато МПС се купува от съсобственици (например при покупко-продажбата на автомобил между съсобственици в 2-месечен срок от придобиването единият от тях е длъжен да декларира покупката пред общината по постоянния си адрес).

Сподели във Facebook