Не само в София и големите градове, но и в повечето населени места основната част от хората живеят в сгради, в които притежават идеални части. Те включват собствените им апартаменти и различен процент от общите части на сградата. Като нейни обитатели, независимо в какво качество – собственици или ползватели, всички имат задължение да спазват определени норми и правила, които трябва да са разписани в Правилника за етажната собственост и да са съобразени със Закона за етажната собственост. При такъв тип съжителство основните принципи са всички да опазват общата собственост, да я поддържат, да не си пречат едни на други, както и да не си причиняват вреди. Тъй като често се случва да настъпят аварийни ситуации, този, който е причина за аварията (волно или неволно) или причината изхожда от неговата собственост, но вредите са нанесени на другите собственици на сградата, е длъжен да поеме разходите за ремонта, както и да обезщети съседите, които са пострадали и на които са нанесени вреди върху имуществото. Но в практиката често по една или друга причина съседите, които са причинили вреди на чужд имот и на общите части, отказват да поемат разходите за ремонт и възстановяване. Тогава за другите собственици възникват следните възможности:

Да се обърнат за съдействие към управителните органи на етажната собственост, тъй като съседите подлежат на финансова санкция за действията си:
•    от 20 до 100 лв., ако става дума за физическо лице;
•    от 150 до 350 лв. имуществена санкция, ако става дума за юридическо лице.
За да бъде наложена тази санкция обаче, нарушението им трябва да бъде констатирано. Това става по следния ред:
•    Съставя се констативен протокол за нарушението - от домоуправителния съвет на сградата или ако няма избран такъв, от управителя и двама собственици или ползватели; в протокола се описва нарушението, в какво се изразява то, кога е извършено и се записват данните на нарушителя; протоколът се съставя в 3 екземпляра, по един за нарушителя, за домоуправителя и за районната администрация.
•    Домоуправителят изпраща екземпляр от протокола на районната администрация, където е регистрирана сградата в режим на етажна собственост. Ако домоуправителят не изпълни това свое задължение, той подлежи на глоба.
•    Районната администрация съставя акт за установяване на нарушението.
•    Кметът на общинската, съответно районната администрация, или оправомощено от него длъжностно лице издава наказателно постановление.
•    След влизане в сила наказателното постановление подлежи на изпълнение.
•    Глобата има за цел да мотивира съседите нарушители да преустановят нарушението и изпълнят задълженията си като обитатели на сграда в режим на етажна собственост. Глобата може да им бъде наложена многократно, докато не изпълнят задълженията си.

Другата възможност е директно да се уведоми кметът на общината и той да издаде решение за неотложен ремонт. Важно е да се знае, че няма правен механизъм, по който кметът да бъде задължен да издаде такова решение.
Как се възстановяват щети

Най-лекият вариант е собствениците на имота, от който произлиза щетата за други имоти (най-често наводнение), доброволно да обезщетят пострадалите. Но ако това не стане доброволно, редът за получаване на обезщетение за причинени вреди е само съдебен.

Ако вашето жилище е пострадало, желателно е, преди да се обърнете към съда за съдействие, да се опитате да решите спора със съседа доброволно – да му разясните, че имате право на парично обезщетение и да го поканите да плати отстраняването на нанесените щети, като за предпочитане в този случай е разговорът да се проведе пред свидетели (с оглед евентуалната необходимост от доказване, че е направен опит за доброволно разрешаване на претенцията).

Ако обаче той откаже, се предявява иск пред Районния съд по адреса на имота за вреди срещу съседите - причинители на аварията. Искането към съда е да осъди съседите да заплатят определена сума пари, необходима за покриване на разноските за поправяне и възстановяване на повреденото от възникналата авария имущество. В исковата молба следва да се опише в какво се състои нарушението и да се представят доказателства за него, да се поиска експертиза, която да оцени щетите.

Размерът на обезщетението се определя на базата на т.нар. особена стойност на имуществото, която се определя въз основа на предназначението му.

Съществува възможност, след като сте осъдили съседа си и имате влязло в сила съдебно решение срещу него и е образувано изпълнително дело, по разпореждане на съдебния изпълнител сам да поправите повредените вещи и/или да си набавите нови за ваша сметка и на базата на направените вече разходи да се поиска от съда да принуди съседите да ги възстановят. В този случай обаче задължително трябва да се представят документи, удостоверяващи размера на разходите, касови бележки за закупуване на материали, разписки за труда на майстор, ако е използван такъв, и др. За разноските се издава изпълнителен лист, въз основа на който се образува дело при частен съдебен изпълнител.

Много по-добра възможност за защита на имота и вещите в него от различни видове увреждания е застраховането. Предлагат се различни видове застраховки на недвижимо имущество, годишната такса за които е възможна дори за хора с доходи около средните. Такава полица осигурява спокойствие и спестява много спорни ситуации. Застраховането е добър начин за заобикаляне на преговори с недобросъвестни съседи, защото, ако те не желаят доброволно да възстановят щетите от теч, наводнение, пожар, гръмнала газова бутилка и др., застрахователят ще ви изплати сумата по вашата застрахователна полица, а след това ще предяви т.нар. регресен иск срещу причинителя на щетите.
 

Сподели във Facebook