Българската генерична фармацевтична индустрия очаква стабилност, а не краткосрочни решения и противопоставяне. Пандемията от COVID-19 беше и продължава да бъде най-сериозното здравно, социално, психологическо и икономическо изпитание за всички общества. Здравните системи, дори в най-мощните и високоразвити държави, бяха поставени пред невиждани трудности – недостиг на персонал, капацитет, легла, апаратура, медикаменти. Наложи се извънредно преструктуриране на цялата медицинска помощ и спешна доставка на лекарства, а по-късно и на ваксини, за да се отговори на огромните нужди на пациентите. В кризисна обстановка трябваше да реагират и производителите на лекарства, като пренасочиха усилията си и вложиха допълнителни финансови ресурси, за да се избегне хроничният недостиг на основни медикаменти не само за лечение на вирусната инфекция и нейните усложнения, но и другите остри и хронични заболявания. Всички разходи за субстанции и суровини, заедно с техния транспорт, нараснаха неколкократно за изключително кратко време заради огромното претоварване и практическото блокиране на логистичните вериги.

Затова най-важната задача на правителствата беше да не допуснат липси на пазара на лекарства. Повечето държави от ЕС вече извлякоха поуки от кризата и научиха уроците си от нея. Европейската комисия предприе спешни и радикални мерки на основата на опита от COVID-19 да създаде организация и изработи препоръки към страните-членки за бързи действия в отделните държави. Изработена е Фармацевтична стратегия и Индустриална стратегия, които са внесени в Европарламента за обсъждане. Основните насоки са:

• Премахване на бариерите пред справедливия достъп до лекарства и поддържане на условия за здравословна конкуренция. Осигуряване на непрекъснатост на лечението, както на болните от COVID-19, така и на хронично болните от масовите заболявания на основата на генерични и биоподобни медикаменти, като за целта се създадат благоприятни и облекчаващи условия по отношение на рефериране на цени и намаляване на допълнителните финансови тежести при повишени разходите за производство. Усъвършенстване на тръжни процедури!

• Пазарни и регулаторни реформи за осигуряване на наличност и устойчивост на веригата на доставки! Създаване на условия за непрекъснатост на доставките на суровини и материали от трети страни за производство на лекарства от европейските производители. Създаване на зелени коридори за доставки и бързо трансгранично преминаване. В кратки срокове възстановяване на производството на суровини и материали на територията на страните от ЕС.

• Насърчаване на достъпни иновации, като се премахват бариерите пред генерични, биоподобни и лекарства с добавена стойност.

• Облекчаване и ускоряване на административните услуги и дейности по отношение на регулациите в агенциите по лекарства и в други институции, свързани със здравето на българските граждани. Бързо въвеждане на електронизация на здравеопазването като гаранция за ефективното функциониране на всички системи за здравно обслужване на населението.

Българската генерична фармацевтична асоциация предприе всички действия за недопускане на липси на жизнено важни медикаменти, както в началото на епидемията, така и особено по време на втората вълна през месеците октомври и ноември 2020 г., като осигури извънредни доставки на критични медикаменти.

Основна цел на БГФармА е да подпомага и гарантира изпълнението на лекарствената политика на държавата, като осигурява реален достъп до лекарствена терапия на българските граждани, страдащи от масови социалнозначими заболявания като артериална хипертония, сърдечна и мозъчна съдова болест. Тези заболявания причиняват най-висока смъртност у нас и за съжаление, България е на най-неблагоприятното място от всички страни в ЕС.

Благодарение на генеричните медикаменти над 2 милиона български граждани имат възможността да се лекуват, а НЗОК да прави най-ниски разходи, защото цените на тези медикаменти са най-ниски в Европа и всеки генеричен медикамент навлиза с 30% по-ниска цена от оригиналния /референтен/ продукт. След навлизане на първия генеричен конкурентен медикамент на пазара разходът за лечение спада в пъти за година. Всички държави по света, в това число и най-богатите и развити страни, създават непрекъснато условия за наличието на голям брой генерични медикаменти на своите пазари, които чрез силна конкуренция постигат най-благоприятните цени за тези групи лекарства. БГФармА се обръща към управлението на държавата с призив за осигуряване на стабилност във всичките звена и процеси, свързани с производството, разпространението и предлагането на лекарства за пациентите, така че да не се допуснат сривове и проблеми в наличностите.

Призоваваме към взаимно уважение между институциите, свързани с регулациите и заплащането на медикаментите за гражданите, като се повиши ефективността в работата чрез запазване независимостта им и разделението в дейностите на тези изключително важни звена, каквито са препоръките на Световната банка.

Вярваме, че екипът на Министерството на здравеопазването ще се справи успешно с тази важна, трудна и отговорна задача в период на служебно правителство. Резките, краткосрочни, необосновани промени само могат да дестабилизират крехкия баланс, постигнат в системата на лекарствоснабдяването! В момента е важно всички участници в процесите в здравеопазването да се обединим в убеждаване и мотивиране на българските граждани за бърза и масова ваксинация за постигане на масов имунитет, който ще е гаранция за преодоляване на икономическите затруднения и стабилизиране възходящото развитие на икономиката и държавата. Според нас средствата, вложени в здравеопазването, не трябва да се приемат като разходи, а като стратегически инвестиции. Само здрав народ може да изгради силна държава! Българският генеричен бизнес и занапред ще е гарант за осигуряване на ефикасно, безопасно и на разумни цени лечение на българските граждани!

Българската генерична фармацевтична асоциация е представителна организация на български и чуждестранни генерични и биоподобни производители. БГФармА обединява над 15 производства в България с над 17000 служители, което представлява 10% от генеричните производства в Европа и са едни от най-големите данъкоплатци в България. Компаниите членове на БГФармА създават над 4% от БВП на страната. Асоциацията е член на Европейската генерична и биоподобна асоциация-„Лекарства за Европа“, която представлява европейските отрасли за генерични, биоподобни лекарства и лекарства с добавена стойност, които осигуряват висококачествени лекарства на конкурентни цени за милиони европейски пациенти. Дружествата, представлявани от „Лекарства за Европа“ осигуряват близо170 000 квалифицирани работни места в Европа и инвестират до 17% от оборота си в инвестиции в научноизследователска и развойна дейност. Визията на европейските производители на генерични и биоподобни лекарства е да се осигури устойчив достъп до висококачествени лекарства за всички европейски пациенти, въз основа на 5 важни стълба: пациенти, качество, стойност, устойчивост и партньорство.

Сподели във Facebook